text size

Důchodové zabezpečení horníků v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Důchodové zabezpečení horníků v České republice
Titile (in english):
Pension security of miners in the Czech Republic
Type:
Dissertation
Author:
JUDr. Romana Holečková, Ph.D.
Supervisor:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Opponents:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
JUDr. Jan Ryba, CSc.
Thesis Id:
118373
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Theoretical Legal Science (P6801)
Study branch:
Employment Law and Social Security Law (PRACOVNI)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
26/06/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
horníci, důchody, důchodové pojištění, starobní důchod, snížený důchodový věk, invalidní důchod, pozůstalostní důchody, dorovnávací přídavek
Keywords:
miners, pensions, pension insurance, old-age pension, lower retirement age, disabled pension, survivor's pensions, the top-up benefit
Abstract (in czech):
ANOTACE Tato práce se zabývá rozborem důchodového zabezpečení horníků v České republice od jeho historických počátků až po současnost, s hlavním zaměřením na právní úpravu de lege lata. Vybraný okruh zaměstnanců v hornictví je v českém právu důchodového pojištění oproti jiným pojištěncům zvýhodněn při stanovení důchodového věku a stanovení výše starobního důchodu. Tato zvýhodnění jsou prozatím časově omezena, aktuálně je však prosazováno, aby byly uvedené preference ve veřejném důchodovém systému zakotveny natrvalo. Hlavní těžiště práce proto představuje analýza platné právní úpravy týkající se nároku horníků na starobní důchod s přihlédnutím ke zvláštnímu důchodovému věku a stanovení výše tohoto důchodu. Práce se dotýká též dalších důchodových dávek vyplácených z českého důchodového systému, a to invalidního důchodu a pozůstalostních důchodů. Dále jsou zmíněny některé nároky vyplývající z odškodňovacích předpisů a vybraná témata z mezinárodněprávní problematiky, která mohou mít vliv i na plnění vyplácená horníkům z českého důchodového systému (zejména dorovnávací přídavek).
Abstract:
ABSTRACT This thesis deals with the analysis of the pension security of miners in the Czech Republic from its historical beginnings to the present day, with the main focus on the legislation de lege lata. The selected range of employees in mining industry is in Czech law of pension insurance in comparison with other insured persons favoured in determination of retirement age and the determination of amount of the old-age pension. These benefits are limited for the time being; however, currently the preferences are enforced to be listed in the public pension system permanently. The main focus of work is therefore an analysis of the legislation relating to the entitlement of miners to an old-age pension, taking into account the specific retirement age and the determination of the amount of this pension. The work also touches other pension benefits paid out of the Czech pension system, i.e. disabled pension and survivors' pensions. Mentioned are also some of the claims arising from compensation legislation and the selected topics of international legal issues that may have an effect on the performance of paid to the miners from the Czech pension system (particularly the top-up allowance).
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Romana Holečková, Ph.D. 2.56 MB
Download Abstract in czech JUDr. Romana Holečková, Ph.D. 399 kB
Download Abstract in english JUDr. Romana Holečková, Ph.D. 396 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 171 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 195 kB
Download Opponent's review JUDr. Roman Lang, Ph.D. 249 kB
Download Opponent's review JUDr. Jan Ryba, CSc. 155 kB
Download Defence's report 127 kB