velikost textu

Důchodové zabezpečení horníků v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důchodové zabezpečení horníků v České republice
Název v angličtině:
Pension security of miners in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Romana Holečková, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
JUDr. Jan Ryba, CSc.
Id práce:
118373
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (PRACOVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
horníci, důchody, důchodové pojištění, starobní důchod, snížený důchodový věk, invalidní důchod, pozůstalostní důchody, dorovnávací přídavek
Klíčová slova v angličtině:
miners, pensions, pension insurance, old-age pension, lower retirement age, disabled pension, survivor's pensions, the top-up benefit
Abstrakt:
ANOTACE Tato práce se zabývá rozborem důchodového zabezpečení horníků v České republice od jeho historických počátků až po současnost, s hlavním zaměřením na právní úpravu de lege lata. Vybraný okruh zaměstnanců v hornictví je v českém právu důchodového pojištění oproti jiným pojištěncům zvýhodněn při stanovení důchodového věku a stanovení výše starobního důchodu. Tato zvýhodnění jsou prozatím časově omezena, aktuálně je však prosazováno, aby byly uvedené preference ve veřejném důchodovém systému zakotveny natrvalo. Hlavní těžiště práce proto představuje analýza platné právní úpravy týkající se nároku horníků na starobní důchod s přihlédnutím ke zvláštnímu důchodovému věku a stanovení výše tohoto důchodu. Práce se dotýká též dalších důchodových dávek vyplácených z českého důchodového systému, a to invalidního důchodu a pozůstalostních důchodů. Dále jsou zmíněny některé nároky vyplývající z odškodňovacích předpisů a vybraná témata z mezinárodněprávní problematiky, která mohou mít vliv i na plnění vyplácená horníkům z českého důchodového systému (zejména dorovnávací přídavek).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the analysis of the pension security of miners in the Czech Republic from its historical beginnings to the present day, with the main focus on the legislation de lege lata. The selected range of employees in mining industry is in Czech law of pension insurance in comparison with other insured persons favoured in determination of retirement age and the determination of amount of the old-age pension. These benefits are limited for the time being; however, currently the preferences are enforced to be listed in the public pension system permanently. The main focus of work is therefore an analysis of the legislation relating to the entitlement of miners to an old-age pension, taking into account the specific retirement age and the determination of the amount of this pension. The work also touches other pension benefits paid out of the Czech pension system, i.e. disabled pension and survivors' pensions. Mentioned are also some of the claims arising from compensation legislation and the selected topics of international legal issues that may have an effect on the performance of paid to the miners from the Czech pension system (particularly the top-up allowance).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Romana Holečková, Ph.D. 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Romana Holečková, Ph.D. 399 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Romana Holečková, Ph.D. 396 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Lang, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Ryba, CSc. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB