velikost textu

Popírání holokaustu ve Spojených státech amerických

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Popírání holokaustu ve Spojených státech amerických
Název v angličtině:
Holocaust Denial in the United States of America
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaroslava Bašíková
Vedoucí:
Hana Kubátová, PhD.
Oponent:
PhDr. Petr Šafařík
Id práce:
117987
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
holokaust, popírání holokaustu, revizionismus, Spojené státy americké, Institut pro historickou revizi
Klíčová slova v angličtině:
Holocaust, Holocaust denial, revisionism, United States of America, Institute for Historical Review
Abstrakt:
Abstrakt Popírání holokaustu je jedním z projevů antisemitismu v moderní době, který se objevil po druhé světové válce v západní Evropě. Záhy se rozšířil do Spojených států, kde díky souhře několika faktorů získal na síle. Svého vrcholu zde dosáhl v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy vznikla i nejvýznamnější organizace popíračů – Institut pro historickou revizi. Popírači holokaustu sami sebe označují za revizionisty,následovníky tradice legitimního historického směru, který se objevil po první světové válce. Jako svůj cíl deklarují revizi dějin, hledání historické pravdy a boj za svobodu slova.Prostřednictvím pseudovědeckého zkoumání a vydávání účelových odborných prací se však snaží o zdiskreditování holokaustu jako uznávaného historického faktu. Bakalářská práce Popírání holokaustu ve Spojených státech amerických se snaží popsat historický vývoj fenoménu popírání holokaustu a jeho základní charakteristiku v USA. Zároveň se snaží odpovědět na otázku proč je popírání holokaustu nejvíce rozšířeno ve Spojených státech a zda se jedná o vážný společenský problém.
Abstract v angličtině:
Abstract The Holocaust denial is one of the manifestations of anti-Semitism in modern times, which emerged after the World War II in Western Europe. It soon expanded into the United States, where it due to the several factors it consequently gained momentum. In the seventies and eighties it reached its peak and the Institute for Historical Review, the most important organization of deniers, was founded. Holocaust deniers call themselves revisionists, followers of the tradition of the legitimate historical trend that emerged after the World War I. They declare their goal as the revision history, the search for historical truth and fight for freedom of speech. They utilize a means of pseudo and public biased academic work in order to discredit the Holocaust as a recognized historical fact. This bachelor thesis Holocaust denial in the United States aims to describe the historical development of the phenomenon of Holocaust denial and its basic characteristics in the USA. Another objective is to answer the question why Holocaust denial is so widespread in the United States and whether it is a serious social problem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslava Bašíková 401 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslava Bašíková 156 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslava Bašíková 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Hana Kubátová, PhD. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Šafařík 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB