velikost textu

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese
Název v angličtině:
Liability for damage caused by lawyers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jana Šustová
Vedoucí:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
117983
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost, škoda, právník
Klíčová slova v angličtině:
liability, damage, lawyer
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu právnické profese. Cílem práce je pojednat o tom, jak je v České republice upravena odpovědnost za škodu způsobenou při aplikaci práva, a to osobami k tomu oprávněnými. Těžiště této práce spočívá zejména v rozboru odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu advokacie. Dále je pojednáno o problematice odpovědnosti notářů a soudních exekutorů, kteří mají při výkonu své pravomoci, jež jim byla svěřena zvláštními zákony, postavení veřejných činitelů. V neposlední řadě se práce věnuje též odpovědnosti soudců za nesprávné rozhodnutí a rovněž je stručně pojednáno o dalších právnických profesích (státních zástupcích a daňových poradcích) a jejich odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jejich činnosti. Závěr práce je věnována změnám, které do oblasti této profesní odpovědnosti přinese s účinností od 1. ledna 2014 rekodifikace soukromého práva v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with a question of a liability for damage caused by lawyers. The aim of the thesis is to introduce how the liability for damage caused in the course of the application of law by qualified persons is treated in the Czech Republic. The thesis focuses on an analysis of the attorney´s liability for damages. The liability of public notaries and executors who are treated as public officials when they exercise conferred powers is also mentioned. Last but not least the thesis analyses a responsibility of judges for judgments delivered and there is a mention about other legal professions such as public prosecutors and tax advisers and their liability for damages. The end of the thesis considers changes in a legal regulation of this professional liability which are connected with a recodification of Czech private law which comes into effect on 1st January 2014.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Šustová 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Šustová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Šustová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB