velikost textu

Důvody vzniku závazků v římském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důvody vzniku závazků v římském právu
Název v angličtině:
Sources of obligations in Roman law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Barnetová
Oponenti:
doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. David Falada
Id práce:
117977
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obligace, kontrakt, delikt
Klíčová slova v angličtině:
obligation, contract, delict
Abstrakt:
ABSTRAKT Tento text pojednává o důvodech vzniku závazků v římském právu. V úvodní části je rozebrán pojem obligace a je vysvětlena problematika typové vázanosti. Dále je nastínen vývoj obligačního práva od primitivních závazků až po klasické obligace a je vymezen rozdíl mezi obligacemi civilními a honorárními. Navazující text je rozdělen do kapitol podle jednotlivých zavazovacích důvodů, tj. kontraktů, deliktů a variae causarum figurae. Následuje pojednání o kategorii naturálních obligací a srovnání s moderním právem, jehož cílem je naznačit, do jaké míry byl český právní řád ovlivněn římským právem. Na závěr jsou shrnuty klíčové poznatky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The text discusses the sources of obligations in Roman law. In the preface the term of obligation and its typical sources is analysed. Further in the text, development of law of obliations from the primitive obligation to the classical one is outlined and the difference between civil and praetorian obligations is also explained. The subsequent text is divided into chapters concerning particular sources of obligation, that is contracts, delicts and variae causarum figurae. This part is followed by a chapter about natural obligations and a comparison with the modern law, which aims to indicate the extent to which the Czech legal system has been influenced by Roman law. The conclusion offers a summary of key findings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Barnetová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Barnetová 12 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Barnetová 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. David Falada 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB