velikost textu

Co je život a definice života v mysli vědy 21. století.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Co je život a definice života v mysli vědy 21. století.
Název v angličtině:
What Is Life and the Definition of Life in the Heart of Science of the 21st Century.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Richard Pavlík
Vedoucí:
Mgr. Josef Lhotský
Oponent:
Mgr. Roman Šolc
Id práce:
117969
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
definice života, přechod živé a neživé, anti-definicionismus, autopoiesis, kybernetický přístup, biosémiotika
Klíčová slova v angličtině:
definition of life, life and non-life transition, anti-definitionism, autopoiesis, cybernetical approach, biosemiosis
Abstrakt:
Abstrakt: Fenomén života přesahuje vědu. Základním přiblížením by měla(y) být definice tohoto konceptu. Práce pojednává o mnohých náhledech na definici života a hledání esence života a snaží se tyto faktory pojmout v celistvosti uvedením jak tradičních definičních přístupů, tak těch méně tradičních a snad i futuristických. Ve zkratce text rozebírá i návod, jak definovat. Vzhledem k šíři tématu se tato bakalářská práce dotýká i myšlenek rámce vědecky mezioborového. Klíčová slova: definice života, přechod živé a neživé, anti-definicionismus, autopoiesis, kybernetický přístup, biosémiotika
Abstract v angličtině:
Abstract: Phenomenon of life exceeds the science. Definition(s) of this concept should be a basis. This work discusses many sights around the definition of life and searching for the essence of life and it tries to embrace these factors in their entirety by quoting both traditional definitional approaches and the less traditional ones and possibly even futuristic ones. In a shortcut this text analyse instructions on how to define. Considering the extensiveness of the topic this bachelor's thesis touches thoughts of the scientific interdisciplinary framework. Keywords: definition of life, life and non-life transition, anti-definitionism, autopoiesis, cybernetical approach, biosemiosis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Richard Pavlík 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Richard Pavlík 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Richard Pavlík 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Lhotský 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Roman Šolc 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 81 kB