velikost textu

Vybrané problémy trestního postihu mladistvých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy trestního postihu mladistvých
Název v angličtině:
The selected issues of juvenile criminal justice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Josef Adam
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
11793
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní soudnictví nad mládeží, trestní odpovědnost mladistvých, relativní nepříčetnost, výchova, dohoda o vině a trestu, ochrana soukromí mladistvých, restorativní justice
Klíčová slova v angličtině:
juvenile criminal justice, criminal liability of juvenile, relative insanity, relative liability, upbringing, agreement on guilt and punishment, protection of juvenile privacy, restoration justice
Abstrakt:
ABSTRAKTVČESKÉMJAZYCE Rigorózní práce se zabývá vybranými otázkami trestního postihu mladistvých.Cílemjezanalyzovaturčitéinstitutytrestníhoprávamladistvých, zejména problematiku jejich trestní odpovědnosti, sankce za protiprávní jednání mladistvých se zaměřením na jejich výchovné prvky, dále na ochranu soukromíaseznámenísesrestorativníjusticí. Analýza je prováděna ve světle historické vývoje právní úpravy trestání mladistvých v České republice, zejména formou porovnání s úpravou z roku 1931,kterábylainspiracíprostávajícízákonosoudnictvívevěcechmládeže. V rámci celé rigorózní práce kladu důraz na prvky restorativní justice a větší podílvýchovnýchprvků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACTINENGLISH The thesis deals with the selected issues of the juvenile criminal justice. Theaimofthethesisistoanalyzecertainissuesofthejuvenilecriminallaw, especially the issue of their criminal liability, punishment for their illegal conducts with concentration on upbringing measures, further protection of juvenileprivacyandintroductiontorestorativejustice. The respective analyses were realized with respect to historical development of the legal regulation of juvenile justice in the Czech Republic, primarilyinformofcomparisonwiththeregulationfrom1931,whichwasan inspiration for the current legal act on juvenile justice. Within my thesis I emphasize on aspects of restorative justice and bigger share of upbringing measures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Josef Adam 633 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Josef Adam 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Josef Adam 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB