velikost textu

Mitochondrie Trimastix pyriformis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mitochondrie Trimastix pyriformis
Název v angličtině:
Mitochondrion of Trimastix pyriformis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Novák
Vedoucí:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Kolísko
Konzultant:
Mgr. Zuzana Zubáčová, Ph.D.
Id práce:
117736
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrie, hydrogenozom, mitozom, hydrogenáza, systém štěpení glycinu, SUF systém
Klíčová slova v angličtině:
Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrion, hydrogenosome, mitosome, hydrogenase, glycine cleavage system, SUF system
Abstrakt:
Abstrakt Volně žijící mikroaerofilní prvok Trimastix pyriformis je blízce příbuzný oxymonádám, které představují největší eukaryotický taxon bez známé mitochondrie. Na rozdíl od oxymonád byla v buňce T. pyriformis záhadná redukovaná mitochondrie nalezena. V EST datech T. pyriformis byla identifikována řada genů, jejichž produkty mohou být lokalizovány v mitochondrii. Jsou mezi nimi geny pro všechny komponenty systému štěpení glycinu, [FeFe]hydrogenázy a typicky mitochondriální protein Cpn60. Za účelem lokalizace těchto proteinů jsme provedli experimenty. Naše výsledky ukazují, že systém štěpení glycinu je skutečně lokalizován v mitochondrii. Výsledky experimentů provedených s cílem lokalizovat dvě hydrogenázy také naznačují mitochondriální lokalizaci. Nejsou ale zcela přesvědčivé. Pokus o lokalizaci Cpn60 selhal. Dále jsme identifikovali několik nových genů v transkriptech T. pyriformis a Monocercomonoides sp. (Oxymonadida). Jde o geny kódující komponenty SUF systému syntézy FeS center a peroxidázu rubrerythrin. Klíčová slova: Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrie, hydrogenozom, mitozom, hydrogenáza, systém štěpení glycinu, SUF systém. 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Novák
Abstract v angličtině:
Abstract Free-living microaerophilic protist Trimastix pyriformis is closely related to oxymonads which are the largest eukaryotic group without any known mitochondrion. In contrast to oxymonads, an enigmatic reduced mitochondrion has been found in the cell of T. pyriformis. In EST data of T. pyriformis, a number of genes has been identified whose products are putatively localized in the mitochondrion. Among these are genes for all the components of the glycine cleavage system, [FeFe]hydrogenases and the mitochondrial marker Cpn60. We performed experiments in order to determine the cellular localization of these proteins. Our results show that the glycine cleavage system is localized in the mitochondrion. Results of the experiments carried out in order to localize two hydrogenases suggest also the mitochondrial localization but are not fully convincing. The attempt to localize Cpn60 has failed. We have also identified a set of new genes in transcripts of T. pyriformis and Monocercomonoides sp. (Oxymonadida). These genes code for some components of the SUF system of FeS cluster synthesis and a peroxidase rubrerythrin. Key words: Trimastix, Monocercomonoides, mitochondrion, hydrogenosome, mitosome, hydrogenase, glycine cleavage system, SUF system. 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Novák
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Novák 1.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Novák 381 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Novák 348 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Novák 437 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kolísko 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. 153 kB