velikost textu

Psychosociálníaspekty zahraničních mírových misí AČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychosociálníaspekty zahraničních mírových misí AČR
Název v angličtině:
Psychological and social aspects of foreing peacekeeping mission of the Czech republic armed forces
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Zdeněk Hrstka
Oponenti:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
Konzultant:
PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
Id práce:
117718
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
17. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Tato rigorózní práce vychází z mé disertační práce „Psychosociální aspekty zahraničních mírových misí“, obhájené v roce 2009 na katedře vojenské hygieny a preventivního lékařství Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzity obrany Brno. Původní disertační práce byla rozšířena o problematiku vojenského prostředí v AČR, zvláštnosti a specifika interpersonálních vztahů v AČR, problematiku bojového stresu a bojové únavy a o syndrom vyhoření. K původním cílům výzkumu byly přidány nové a byly stanoveny nové hypotézy týkající se tématu v závislosti na doplněném výzkumu. Byla rozšířena použitá literatura. Cílem výzkumu bylo posoudit vybrané psychosociální aspekty zahraničních mírových misí zdravotnické služby Armády České republiky, které mohou mít vliv na změny kvality života vojáků a mezilidských vztahů. Pro zjištění dílčích cílů výzkumu byly použity psychodiagnostické metody DZP, IES-R, DŽS, BM, SVF-78, EOD-A a ŠSA. V práci je posuzována zahraniční mírová mise Armády České republiky jako specifická vojenská činnost, která může mít vliv na vznik symptomů posttraumatické stresové poruchy, syndromu vyhoření, bojového stresu a bojové únavy. Podobná práce zatím v tomto rozsahu nebyla publikována. Některé práce se zabývaly pouze dílčími fenomény zkoumání psychického stavu vojáků účastnících se zahraniční mise. Z tohoto důvodu by tato studie mohla být přínosem pro obor vojenská psychologie a podkladem pro rozpracování psychologické přípravy pro vojáky vyjíždějící do zahraničních mírových misí. Klíčová slova: Armáda České republiky, zdravotnická služba AČR, vojenská zahraniční mírová mise, posttraumatická stresová porucha, syndrom vyhoření, bojový stres, bojová únava, strategie zvládání stresu, životní spokojenost, faktory osobnosti vojáka, interpersonální vztahy.
Abstract v angličtině:
Annotation This rigorous thesis is based on my PhD thesis “Psychological and Social Aspects of Foreign Peacekeeping Missions”, defended in 2009 at the Department of Military Hygiene and Preventive Medicine at the Faculty of Military Health Sciences in Hradec Králové, University of Defence in Brno. The original PhD thesis was extended with the issue of the military environment in the Czech Armed Forces, with uniqueness and particularities of interpersonal relationships in the Czech Armed Forces, with the issue of combat stress and combat fatigue and with the burn-out syndrome. New objectives were added to the original ones and new hypotheses related to the topic were determined according to the supplemented research. The bibliography was extended as well. The main objective of the research was to judge the selected psychological and social aspects of foreign peacekeeping missions of the Czech Armed Forces Medical Service which can impact on changes of soldiers´ quality of life and interpersonal relationships. The psychological and diagnostic methods of DZP, IES-R, DŽS, BM, SVF-78. EOD-A and ŠSA were used to find out partial objectives of the research. The Czech Armed Forces foreign peacekeeping mission is assessed in the thesis as a specific military activity which can impact on development of the posttraumatic stress disorder symptoms, the burn-out syndrome, combat stress and combat fatigue. No similar work has been published in the same extent yet. Some works merely dealt with partial phenomena of studying mental state of soldiers who took part in a foreign mission. Therefore this study could be a contribution to the branch of military psychology and a base for working up the psychological training for soldiers leaving for foreign peacekeeping missions. Keywords: The Czech Armed Forces, The Czech Armed Forces Medical Service, military foreign peacekeeping mission, posttraumatic stress disorder, burn-out syndrome, combat stress, combat fatigue, coping with stress strategy, life satisfaction, soldier´s personality factors, interpersonal relationships.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Zdeněk Hrstka 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Zdeněk Hrstka 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Zdeněk Hrstka 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivan Slaměník, CSc. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 84 kB