velikost textu

Chování dětí mladšího školního věku na internetu (sociálních sítích) a jejich motivace ke sdělování osobních údajů v tomto prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chování dětí mladšího školního věku na internetu (sociálních sítích) a jejich motivace ke sdělování osobních údajů v tomto prostředí
Název v angličtině:
Behavior of children in younger school age on the Internet (social networks) and their motivation for sharing personal data in this enviroment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Zadražilová
Vedoucí:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martina Knopová
Konzultant:
Mgr. Anna Mašková
Id práce:
117600
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Děti, internet, mladší školní věk, rizika, osobní údaje, kyberšikana, kybergrooming;
Klíčová slova v angličtině:
Children, internet, younger school age, personal data, cyberbullying, cybergrooming;
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje především na chování mladších školních dětí na internetu a motivace, které je zde mohou vést k rizikovému chování, jako je například poskytování osobních údajů. Teoretická část definuje základní pojmy. Zpočátku se zaměřuje na psychologický profil mladších školních dětí a jejich zkušenosti s novými technologiemi, dále popisuje hlavní nebezpečí plynoucí z rizikového chování dětí na internetu s důrazem na kyberšikanu a kybergrooming. Na závěr teoretické části jsou stručně představeny základní výzkumy týkající se chování dětí na internetu, které v posledních letech proběhly v České republice. Empirická část je věnována kvalitativnímu výzkumu formou focus groups mezi dětmi mladšího školního věku. Zpočátku je popsán výzkumný záměr a metodologie, následuje nejvýznamnější část diplomové práce, tedy prezentace výsledků výzkumu a jeho vyhodnocení, které zahrnuje i doporučení pro vzdělávání v tomto oboru a případné další výzkumy. Závěr práce patří především zhodnocení výzkumu i celé práce z pohledu autorky a předestření dalšího možného vývoje v této oblasti. Klíčová slova Děti, internet, mladší školní věk, rizika, osobní údaje, kyberšikana, kybergrooming;
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis aims mainly on behaviour of primary-school children in the environment of the internet and on motivation which can lead to dangerous behaviour such as providing personal data. The theoretical part defines basic terms. Firstly, it focuses on psychological profile of primary-school children and on their experience with new technologies, then it describes major types of danger as results of hazardous behaviour of children on the internet focusing on cyberbullying and cybergrooming. The end of the theoretical part presents a number of basic researches related to primary-school children behaviour on the internet, which took place in the Czech Republic during last several years. The empirical part aims on qualitative research using the method called focus groups among primary-school children. Firstly, the research purpose and the methodology are described, followed by the most important part of the thesis – presentation of the results of the research and its evaluation, which involves also recommendation for education in this field and other potential researches. The conclusion of the thesis focuses mainly on the evaluation of the research and the work as a whole from the writer’s point of view and on propounding of possible further development in this area. Keywords Children, internet, younger school age, personal data, cyberbullying, cybergrooming;
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Zadražilová 1.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Zadražilová 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Zadražilová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Zadražilová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Knopová 168 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Anna Mašková 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Rudolf Vlasák 152 kB