velikost textu

Nepřímá držba cenných papírů: dispozice, kolizní problematika, právně-politické aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepřímá držba cenných papírů: dispozice, kolizní problematika, právně-politické aspekty
Název v angličtině:
Intermediated Holding of Securities: dispositions, conflict-of-laws issues, public policy aspects
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Vondráček, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
JUDr. Štefan Elek, Ph.D.
Id práce:
117583
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rigorózní práce: Nepřímá držba cenných papírů: dispozice, kolizní problematika, právně-politické aspekty (Mgr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL.M) SHRNUTÍ Tato práce analyzuje nepřímou držbu cenných papírů v její dynamické rovině. Zabývá se problematikou právních vztahů vyplývajících z „pohybu“ nepřímo držených cenných papírů. První část rozebírá dobrovolné a nedobrovolné dispozice s nepřímo drženými cennými papíry. V rámci dobrovolných dispozic se zaobírá převody nepřímo držených cenných papírů – jak v obecné rovině, tak prostřednictvím regulovaných trhů – a zřízením zajištění, jehož předmětem jsou nepřímo držené cenné papíry. Druhá část analyzuje kolizní aspekty nakládání s nepřímo drženými cennými papíry, zejména pak problém obtížné prostorové lokalizace nepřímo držených cenných papírů a účtů, na nichž jsou tyto cenné papíry evidovány. Třetí část se zabývá právně-politickými aspekty nepřímé držby. Klade si otázku, zda teorie inkorporace práva do listiny u přímo držených účastnických listinných cenných papírů umožňující skrýt identitu jejich vlastníka přispívá k negativním jevům jako korupce, daňové úniky, střet zájmů či legalizace výnosů z trestné činnosti. V návaznosti na to se táže, zda by povinným zavedením nepřímé držby účastnických cenných papírů bylo možno docílit dohledatelnosti konečných podílníků právnických osob a zamezit tím zmíněným negativním jevům. První dvě části jsou založeny na stejné struktuře. Dispozice s nepřímo drženými cennými jsou nejdříve popsány funkčním způsobem založeným na Ženevské úmluvě UNIDROIT z roku 2009. Vybrané klíčové aspekty těchto dispozic jsou poté nahlíženy optikou právních konceptů osmi právních řádů. V tomto kontextu jsou následně analyzována ustanovení českého práva týkající se nepřímo držených cenných papírů. Došlo-li v posledních letech k systémové konvergenci infrastruktur nepřímé držby v České republice napojením na mezinárodního centrálního depozitáře (Clearstream Luxembourg) vyvstává rovněž otázka, do jaké míry je třeba zajistit formální konvergenci právních norem, jež umožňují nakládání s nepřímo drženými cennými papíry. Jinými slovy, je třeba dekódovat, zda existující právní rámec pro nakládání s nepřímo drženými cennými papíry odpovídá potřebám fungování kapitálového trhu a zda poskytuje dostatečnou právní jistotu jak jeho účastníkům, tak subjektům transakcí „přes přepážku.“ Právní rámec pro cenné papíry je dále podroben rozboru i z hlediska veřejnoprávního, konkrétně v optice problému anonymních přímo držených listinných akcií v porovnání s nepřímo drženými cennými papíry, jejichž držitele je možno identifikovat vždy. Klíčová slova: Cenné papíry
Abstract v angličtině:
Doctoral thesis: Intermediated Holding of Securities: dispositions, conflict-of-laws issues, public policy aspects (Mgr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL.M) ABSTRACT This thesis analyses the dynamic aspects of intermediated holdings of securities. It deals with issues concerning legal relations which stem from the circulation of intermediated securities. The first part maps voluntary and involuntary dispositions with intermediated securities. In the framework of voluntary dispositions it describes rules concerning transfers of intermediated securities - both stock market and over-the-counter (OTC) - as well as collateral arrangements comprising intermediated securities. The second part concentrates on the aspects of private international law of dispositions with intermediated securities, and in particular on difficulties with localisation of intermediated securities and accounts where they are recorded. The third part examines public policy aspects of intermediated holdings. It asks whether the theory of incorporation of the right in a certificate applying to directly held certificated equity securities - which allows their holder to hide their identity - contributes to negative social effects, like corruption, tax evasion, conflict of interest or money-laundering. The first two parts are based on an identical structure. The dispositions with intermediated securities are first described under the functional approach of the 2009 UNIDROIT Convention. Selected key aspects of these dispositions are then viewed from the perspective of legal concepts of eight different jurisdictions. In this context, the rules of Czech law concerning intermediated securities are finally analysed. The recent systemic convergence of the Czech capital market infrastructures through the connection with the international securities depository (Clearstream Luxembourg) generates a question to what extent it is necessary to also ensure a formal convergence of legal rules governing the dispositions with intermediated securities. In other words, the thesis tries to decrypt whether the existing legal framework for transactions with intermediated securities corresponds to the needs of the capital market and whether it provides to its participants as well as to persons engaged in OTC market transactions a sufficient level of legal certainty. Ultimately, the existing rules of Czech law are analysed from the public policy perspective: it is assesed whether an obligatory introduction of the system of indirect holding of equity securities could be able to ensure traceability of ultimate beneficial owners of corporations and, thus, eliminate the aforementioned negative social phenomena of corruption, conflict of interest, tax evasion and money-laundering. Key word: Securities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Vondráček, Ph.D. 2.41 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Ondřej Vondráček, Ph.D. 876 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Vondráček, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Vondráček, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Štefan Elek, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 290 kB