text size

Ochrana ozonové vrstvy a klimatu v mezinárodním právu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Ochrana ozonové vrstvy a klimatu v mezinárodním právu
Titile (in english):
Protection of ozone layer and climate under international law
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Marek Prokš
Supervisor:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Opponent:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Thesis Id:
117582
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Public International Law (22-KMP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
24/04/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
mezinárodněprávní ochrana atmosféry, mezinárodněprávní ochrana ozonové vrstvy, mezinárodněprávní ochrana klimatu
Keywords:
protection of atmosphere under international law, protection of ozone layer under international law, protection of climate under international law
Abstract (in czech):
Abstrakt Rigorózní práce na téma Ochrana ozonové vrstvy a klimatu v mezinárodním právu je zaměřena na dvě významné oblasti ochrany atmosféry v rámci mezinárodního práva životního prostředí. V rámci rozboru obou mezinárodněprávních systémů obsahuje jak rozbor historického vývoje jednotlivých právních úprav, tak popis jejich současné podoby se zaměřením na nejvýznamnější mezinárodní smlouvy a povinnosti smluvních stran v nich obsažené. Cílem práce je srovnání obou mezinárodněprávních úprav a následná interpretace výsledků tohoto srovnání ve světle nejrůznějších faktorů, které měly na podobu právní úpravy vliv. S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji v oblasti mezinárodněprávní ochrany klimatu je podobný rozbor silných a slabých stránek právní úpravy zcela klíčový pro vytváření nové právní úpravy. Srovnání s dalším příbuzným mezinárodněprávním systémem pak může poskytnout cenné informace jak pro volbu jednotlivých právních nástrojů použitých v nově vznikající právní úpravě, tak pro vyhodnocování jejich možného vlivu na chování budoucích smluvních stran.
Abstract:
Abstract The thesis aimed at Protection of ozone layer and climate under international law is focused on the two important areas of atmosphere protection under international environmental law. It analyzes the international legal systems both from the point of view of historical development of the legal system and their current states, with emphasis on the most important international treaties and obligations of its parties. The purpose of the thesis is to compare both international legal systems and to interpret the results of the comparison with use of various factors which have influenced the state of the legislation. The contemporary evolution of international climatic protection demands an analysis of strengths and weaknesses of current legislation for the purpose of creating the new international treaty. A comparison with another similar international legal system can provide valuable information for the choice of legal tools for the future legislation as well as for evaluation of its possible influence on behaviour of the future parties.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marek Prokš 773 kB
Download Abstract in czech Mgr. Marek Prokš 18 kB
Download Abstract in english Mgr. Marek Prokš 6 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 731 kB
Download Opponent's review JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 87 kB
Download Defence's report prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 162 kB