velikost textu

Pozemková reforma v době první republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozemková reforma v době první republiky
Název v angličtině:
Land reform during the First Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Adéla Peichlová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
117580
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozemková reforma, vyvlastnění, konfiskace
Klíčová slova v angličtině:
land reform, expropriation, confiscation
Abstrakt:
Abstrakt Tématem mé práce je „Pozemková reforma v době první republiky“, která probíhala od roku 1919 až do roku 1935. Pozemková reforma obsahovala konfiskační i vyvlastňovací prvek, a proto jsem do úvodu své práce zařadila vysvětlení a krátký přehled historie a vývoje těchto dvou institutů, které představují nejvýznamnější státní zásahy do pozemkového vlastnictví. Dále jsem se zaměřila pozemkové úpravy, jejich historii a vývoj. Hlavní část práce se zabývá pozemkovou reformou, především předpokladům a důvodům, proč se náš stát rozhodl provést tak významnou a radikální změnu pozemkového vlastnictví a představám jednotlivých politických stran na podobu této reformy. Další část mé práce je zaměřena na jednotlivé zákony, které řešily základní otázky této reformy, a provádění pozemkové reformy v praxi. Neopomněla jsem zařadit ani výsledky této reformy, její nejčastější kritiku a zhodnocení. Podle mého názoru tato reforma představuje významnou součást státního převratu a jeden z nejdůležitějších úkolů, který musel nový samostatný stát splnit, aby upevnil vnitropolitickou situaci v zemi.
Abstract v angličtině:
The topic of my thesis is „Land reform during the First Republic“, which proceeded in our state from the year 1919 till the year 1935. The land reform contained an element of the confiscation and expropriation, so I integrated in the introduction of my thesis the explanation and short overview of process and history of these two institutes, which represent the most important intervention of the states to the landed property. After that I focused on the alterations of the lands, their history and importance. The main part of my thesis deals with the land reform, especially the preconditions and the reasons, why our state decided to carry out so important and forward change of the landed property and different conceptions and views of the political parties. The next part of my thesis is focused on the laws, which deal with main problems and issues of the land reform, and on the pursuance of the land reform in practice. I didn´t miss out include in my thesis neither results of this reform nor the criticism and appreciation of this reform. In my opinion this reform poses important component of the coup and one of the most important tasks, which the new independent state had to fulfil to stabilize the internal situation in the land.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Adéla Peichlová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Adéla Peichlová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Adéla Peichlová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB