velikost textu

Porovnání regionu Střední Morava a švédského regionu Västra Götaland v oblasti rozvoje informační společnosti a regionálních inovačních strategií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání regionu Střední Morava a švédského regionu Västra Götaland v oblasti rozvoje informační společnosti a regionálních inovačních strategií
Název v angličtině:
Comparison of the region Střední Morava and the Swedish region Västra Götaland in area of information society development and regional innovation strategies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dagmar Šnajdarová
Vedoucí:
Ing. Petr Očko, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Aleš Pekárek
Id práce:
117568
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Informační a komunikační technologie, Informační společnost, Inovace, Konkurenceschopnost, Projekty, Regionální inovační strategie, Regionální rozvoj
Klíčová slova v angličtině:
Competitiveness, Information and communication technology, Information society, Innovation, Projects, Regional innovation strategy, Regional development
Abstrakt:
ŠNAJDAROVÁ, Dagmar. Porovnání regionu Střední Morava a švédského regionu Västra Götaland v oblasti rozvoje informační společnosti a regionálních inovačních strategií = Comparison of the region Střední Morava and the Swedish region Västra Götaland in area of information society development and regional innovation strategies. Praha, 2013-08-09. 89 s., 4 s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Petr Očko. Abstrakt Podstatou diplomové práce je poukázat na stav rozvoje informační společnosti a inovací v regionu Střední Morava, porovnat jej v mezinárodním měřítku se švédským regionem Västra Götaland a nalézt faktory, které působí na rozvoj těchto oblastí. Rozvinutá informační společnost a na ni navazující fungující inovační prostředí jsou indikátorem vysoké kvality života obyvatel regionu. V práci jsou zohledněny zejména strategické dokumenty, statistická data a projekty, které úzce souvisejí s rozvojem informační společnosti a inovačního prostředí ve vybraných regionech. Aktivity typu regionálních inovačních strategií a strategií pro rozvoj informační společnosti prosazované na regionální úrovni umožňují lepší využití místního potenciálu a specifických podmínek regionu. Účinnost strategických jednání spočívá ve spolupráci všech regionálních aktérů, v efektivní alokaci zdrojů, jak lidských, tak finančních a ve sdílení a přenosu znalostí. Výstupem práce jsou návrhy možných přenositelných „Best practices“, které by při aplikaci v daném regionu mohly vést, mimo jiné, k rozvoji informační společnosti a inovačního prostředí. Osvědčenými praktikami jsou spolupráce, sdílení, poradenství a investice do znalostního potenciálu lidí.
Abstract v angličtině:
ŠNAJDAROVÁ, Dagmar. Comparison of the region Střední Morava and the Swedish region Västra Götaland in area of information society development and regional innovation strategies. Prague, 2013-08-09. 89 p., 4 p. attachment. Diploma thesis (Mgr.). Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute of Information Studies and Librarianship. Abstract The main purpose of the master thesis is to highlight a development state of information society and innovation in Střední Morava region, to compare the Czech region to the Swedish Västra Götaland region, and to find factors influencing the regions development. A developed information society and a well functioning innovation environment are indicators of population wealth-fare in a region. Strategic documents, statistical data and projects are taken into account. The documents, the data and the projects are closely connected with development of information society and innovation environment in the chosen regions. Activities like regional innovation strategies and strategies for development of information society enforced on regional level allow better usage of local potential and specific region conditions. The efficiency of the strategic behaviour is based on collaboration of all regional parties, in effective human and financial resource allocation, and in knowledge sharing and transfer. Transferable Best practices are the main output of the thesis. The application of the Best practices could lead to a development of information society and innovation environment. The Best practices are collaboration, sharing, consultancy and investment to human knowledge potential.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dagmar Šnajdarová 1.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dagmar Šnajdarová 311 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dagmar Šnajdarová 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dagmar Šnajdarová 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Očko, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek konzultanta PhDr. Aleš Pekárek 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 153 kB