velikost textu

Integrace druhé a třetí generace muslimů v SRN: Příklad Severního Porýní-Vestfálska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace druhé a třetí generace muslimů v SRN: Příklad Severního Porýní-Vestfálska
Název v angličtině:
Integration of second and third generation Muslims in Germany: Example of North Rhine-Westphalia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Lokvencová
Vedoucí:
PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Id práce:
117549
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Německo,Severní Porýní-Vestfálsko,integrace,muslimové,druhá generace přistěhovalců,třetí generace přistěhovalců,gastarbeiteři
Klíčová slova v angličtině:
Germany,North Rhine-Westphalia,integration,Muslims,the second and the third generation of immigrants,guest workers
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je analýza integrace muslimských přistěhovalců, kteří do SRN přišli jako tzv. gastarbeiteři zejména v 60. letech 20. století. Pozornost je zaměřena především na druhou a třetí generaci těchto přistěhovalců v SRN a jejich integraci ve spolkové zemi s jejich největším počtem - Severním Porýní-Vestfálsku. Autorka analyzuje jednotlivé skupiny muslimů v SRN podle země původu, státní příslušnosti, náboženství a věku. Dále autorka na základě stanovených kritérií porovnává muslimské přistěhovalce, kteří žijí v Severním Porýní-Vestfálsku s muslimy v celé SRN. Kromě analýzy a komparace jednotlivých skupin muslimů v NRW a SRN se autorka zaměřuje na integrační politiku zemské vlády Severního Porýní-Vestfálska, která je v souladu s integrační politikou spolkové vlády. Zohledněn je i vliv vybraných muslimských organizací, které působí v Severním Porýní-Vestfálsku, na integraci druhé a třetí generace muslimů do společnosti. Na základě získaných informací se autorka také zabývá problematikou integrace muslimských přistěhovalců v Severním Porýní-Vestfálsku do německé společnosti z hlediska náboženského, vzdělání a z hlediska uplatnění na trhu práce. V závěru práce autorka shrnuje získané poznatky o druhé a třetí generaci muslimů žijící v SRN a NRW.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the work is to analyze the integration of Muslim immigrants, who came to Germany as the guest workers especially in 60th 20th century. Attention is focused to the second and third generation of Muslim immigrants in Germany and their integration in federal state whit the largest number of Muslim population in Germany - North Rhine- Westphalia. The author analyzes the different groups of Muslims in Germany by country of origin, nationality, religion and age. The author based on the criteria compares Muslim immigrants who live in North Rhine-Westphalia with Muslims in Germany. In addition to the analysis and comparison of individual groups of Muslims in NRW and Germany, the author focuses on the integration policy of the provincial Government of North Rhine-Westphalia, which is consistent with the integration policy of the Federal Government. Taken into account is influence of selected Muslim organizations acting in North Rhine-Westphalia on the integration of second and third generation Muslims in society. Based on the information, the author also deals with the integration of Muslim immigrants in North Rhine-Westphalia to the German society in terms of religion, education and in terms of the labour market. In the end, the author summarizes the findings of the second and third generation Muslims living in Germany and NRW.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Lokvencová 4.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Lokvencová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Lokvencová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lucie Filipová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 120 kB