velikost textu

Interakce velkých hub a stopových prvků v půdách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce velkých hub a stopových prvků v půdách
Název v angličtině:
Interactions of macrofungi and trace elements in soils
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslava Kubrová
Školitel:
RNDr. Jan Borovička, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Id práce:
117338
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Aplikovaná geologie (P1202)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stopové prvky, makromycety, ektomykorhizy, těžké kovy, rhizosféra
Klíčová slova v angličtině:
trace elements, macromycetes, ectomycorrhizae, heavy metals, rhizosphere
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato disertační práce navazuje na mou diplomovou práci, ve které jsem se zaměřila především na problematiku obsahu a stanovení uranu v plodnicích velkých hub (výsledky byly publikovány, Příloha 1). Závěr práce, tedy že plodnice hub neakumulují uran, mě vedl k úvaze, že prvky jako uran mohou být akumulovány v ektomykorhizách, protože některé publikované práce naznačovaly významnou roli hub v environmentální geochemii uranu. Proto jsem se rozhodla na mou diplomovou práci navázat a zabývat se obsahem stopových prvků v ektomykorhizách obecně. Vzhledem k tomu, že jsem měla možnosti využít řadu analytických metod, podílela jsem se i na jiných studiích z oboru geomykologie. V reakci na poplašné zprávy šířící se v českých médiích jsem se zaměřila na obsah a distribuci radiocesia v plodnicích hřibu hnědého. Jak je patrné z Přílohy 2, plodnice hřibu hnědého v České republice nepředstavují pro konzumenty zdravotní riziko. Pomocí molekulárních metod (PCR se specifickými primery) jsme zkoumali distribuci mycelia saprotrofní houby pečárky Bernardovy v půdním profilu na lokalitě v Praze (Příloha 3). Naše výsledky ukázaly, že mycelium tohoto druhu zasahuje i do hloubky 30 cm a že izotopické složení olova v plodnicích tohoto druhu naznačuje transport tohoto kovu z hloubky minimálně okolo 13-17 cm. Hlavní část mé práce byla věnována studiu stopových prvků v ektomykorhizách. Jako hlavní analytickou metodu jsem použila neutronovou aktivační analýzu. Vzorky ektomykorhiz, jemných kořenů a půdních vzorků byly sbírány především v okolí Příbrami, která je znečištěna činností kovohutě. Téměř všechny vzorky ektomykorhiz se podařilo identifikovat do druhu pomocí molekulárních metod (sekvenace DNA). Výsledky z této části výzkumu lze nalézt v Přílohách 4 a 5. Podobně jako je tomu u plodnic, akumulace prvků v ektomykorhizách záleží na druhu prvku a druhu houby, koncentrace prvků se vyznačují mimořádnou variabilitou. Dále jsme kvantifikovali biomasu houby v ektomykorhizách hřibu hnědého a muchomůrky červené pomocí metody qRT-PCR. Hlavní cíle této práce byly naplněny a podařilo se rozšířit naše znalosti z oboru geomykologie. Největším přínosem této práce bylo: 1) zjištění koncentrací 14 prvků v ektomykorhizách z kontaminovaných lokalit; 2) zjištění distribuce mycelia saprotrofní pečárky Bernardovy v půdním profilu; a 3) determinace koncentrace houbové biomasy v etomykorhizách dvou druhů makromycetů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This PhD thesis follows my master‘s thesis, which I focused on the problem of uranium determination and content in macrofungal fruit-bodies (the results have been published, Appendix 1). Macrofungi apparently do not accumulate uranium in fruit-bodies but as other studies suggested major roles of fungi in environmental geochemistry of uranium, I hypothesized possible accumulation of uranium and other elements in ectomycorrhizae. I therefore decided to continue the research and focus on investigation of trace elements in ectomycorrhizae. As I had opportunity to use a variety of analytical methods, I also participated in other studies in the field geomycology and the results are included in this thesis. In response to alarmist reports in Czech media, I focused on activity and distribution of radiocaesium in fruit-bodies of Boletus badius. As demonstrated in Appendix 2, the fruit- bodies of this species do not represent a health risk for mushroom consumers. Distribution of mycelium of saprotrophic Agaricus bernardii in a soil profile in Prague was investigated by use of molecular methods (PCR with specific primers). The results have shown that the mycelium reaches the depth of 30 cm. Lead isotopic composition of fruit- bodies suggests lead can be accumulated from soil depth of 13-17 cm (Appendix 3). However, the main aim of my thesis was investigation of trace elements in ectomycorrhizae with instrumental neutron activation analysis as the principal analytical method. Ectomycorrhizal roots, fine roots and organic soil samples were collected mainly in the smelter-polluted area in the region of Příbram (Central Bohemia, Czech Republic). Almost all samples of ectomycorrhizae were identified at species level by molecular methods (DNA sequencing). The results of this research are presented in Appendix 4 and Appendix 5. Similarly as observed in the fruit-bodies, trace element accumulation in ectomycorrhizae depends on particular element and fungal species; very high concentration variability was observed. Furthermore, fungal biomass was quantified in ectomycorrhizae of Boletus badius and Amanita muscaria by use of qRT-PCR. The aims of thesis were fulfilled and the knowledge of the field of geomycology deepened. The greatest outputs of this study were: 1) determination of 14 elements in ectomycorrhizae from polluted sites; 2) identification of distribution of mycelium of saprotrophic Agaricus bernardii in a soil profile; and 3) determination of fungal biomass concentration in ectomycorrhizae of two macromycete species.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslava Kubrová 25.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslava Kubrová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslava Kubrová 153 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jaroslava Kubrová 640 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Drahota, Ph.D. 960 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 675 kB