velikost textu

Molekulárně genetická analýza vybraných kryptických přestaveb lidských chromozómů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulárně genetická analýza vybraných kryptických přestaveb lidských chromozómů
Název v angličtině:
Molecular genetic analysis of selected cryptic rearrangements of human chromosomes
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Roman Šolc
Školitel:
RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Id práce:
117283
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie a genetika člověka (P1525)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na studium kryptických přestaveb lidských chromosomů. Konkrétně se zaměřuje na tři základní oblasti výzkumu. První oblast představuje výzkum kryptických přestaveb identifikovaných jako kauzální příčiny onemocnění u mentálně retardovaných pacientů s původně neznámou etiologií. Nejčastěji se jedná o tzv. mikrodeleční sydromy. Velká variabilita fenotypu a často překrývající se symptomy mikrodelečních syndromů vyžadují celogenomový přístup. V rámci výzkumu bylo vyšetřeno 64 probandů a u 10 (16 %) z nich byly nalezeny kryptické přestavby, jež byly dále analyzovány. Druhou oblast představuje výzkum kryptických přestaveb asociovaných s pseudoautosomálním regionem 1 (konkrétně s oblastí genu SHOX), jež mohou být přirozenou součástí variability genomu i příčinami vzniku onemocnění. V rámci výzkumu bylo vyšetřeno 98 pacientů s Léri-Weillovou dyschondrosteózou nebo idiopatickým malým vzrůstem, přičemž kauzální mutace byla nalezena u 68,8 %, resp. 7,8 % probandů. Současně byla drobná delece, tzv. delece L05101 nalézající se v blízkosti regulačních oblastí genu SHOX, vyhodnocena jako populační polymorfismus bez zjevného fenotypového dopadu. Komparativní analýza duplikací detekovaných v souboru 250 zdravých jedinců v porovnání s rozsahem a umístěním duplikací u pacientů označila duplikace s vysokým patogenním potenciálem. Výsledky byly podpořeny metaanalýzou publikovaných duplikací ve sledované oblasti. Třetí oblast představují přestavby chromosomálního regionu 8q24 a mutace v genu TRPS1 asociované s velmi vzácným trichorhinofalangeálním syndromem. V rámci výzkumu bylo vyšetřeno 9 pacientů, u 7 byla nalezena pravděpodobná příčina onemocnění. Zvolená metodika umožnila rovněž analýzu rozsáhlých 5´ a 3´ netranslatovaných oblastí genu TRPS1 a detekovala zde řadu polymorfismů. Práce poukazuje na význam výzkumu kryptických přestaveb lidských chromosomů pro lepší porozumění strukturní variabilitě lidského genomu a pro pochopení vzniku určitých patologií s jednoduchým i komplexním genetickým pozadím. Klíčová slova kryptické přestavby lidských chromosomů; mentální retardace; gen SHOX; duplikace v oblasti SHOX; trichorhinofalangeální syndrom; gen TRPS1; molekulární cytogenetika člověka
Abstract v angličtině:
Abstract The presented dissertation summarizes the results of research focused on the study of cryptic rearrangements of human chromosomes. Specifically, it focuses on three core areas of research. The first area is the research of cryptic rearrangements identified as causal causes of mental retardation in patients with previously unknown aetiology. The most common are the so-called microdeletion syndromes. The large variability of the phenotype and often overlapping symptoms of microdeletion syndromes require a whole-genome approach. Within the research, 64 probands were investigated and in 10 (16%) cryptic rearrangements were found and further analyzed. The second area is the research of cryptic rearrangements associated with the pseudoautosomal region 1 (specifically with the SHOX gene region), which may be both natural components of population variability and the cause of the disease. Within the research, 98 patients with Léri-Weill dyschondrosteosis or idiopathic short stature were examined, with a causal mutation found in 68.8%, and 7.8% probands respectively. At the same time, the minor deletion (so-called L05101 deletion) was evaluated as a population polymorphism without an apparent phenotypic impact. Duplications with high pathogenic potential were identified by mean of comparative analysis of duplications detected in a set of 250 healthy individuals and patients. The results were supported by meta-analysis of published duplications in the observed area. The third area is the research of rearrangements of chromosomal region 8q24 and TRPS1 gene mutations associated with the rare trichorhinophalangeal syndrome. The probable cause of the disease was found in 7 patients out of 9. The chosen methodology also allowed analysis of extensive 5' and 3' untranslated regions of the TRPS1 gene and detected a number of polymorphisms. The dissertation highlights the importance of the research of cryptic rearrangements of human chromosomes in order to better understand the structural variability of the human genome and the origin of pathologies both with simple and complex genetic background. Keywords cryptic rearrangements of human chromosomes; mental retardation; SHOX gene; SHOX area duplications; trichorhinophalangeal syndrome; TRPS1 gene; human molecular cytogenetics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Šolc 4.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Šolc 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Šolc 171 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Roman Šolc 477 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 120 kB