velikost textu

Určení mocnosti eroze brněnského téglu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Určení mocnosti eroze brněnského téglu
Název v angličtině:
Determination of erosion thickness of Brno Tegl
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Richard Malát, Ph.D.
Školitel:
Ing. Jan Boháč, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Eva Hrubešová
Ing. Lumír Miča, Ph.D.
Id práce:
117255
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Aplikovaná geologie (P1202)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá aplikací geotechnické numerické zpětné analýzy a několika dalších konvenčních geotechnických technik pro odhad mocnosti eroze sedimentů. Vyšetřovaným souvrstvím je spodnomiocénní mořský jíl často nazývaný „tégl“, který se ukládal v karpatské předhlubni ve východní části České republiky. Numerická zpětná analýza vychází z předpokladu, že mocnost eroze zeminy může být odvozena z její napjatosti reprezentované koeficientem K0 (koeficient zemního tlaku v klidu). Mocnost eroze daná numerickou zpětnou analýzou je porovnána s odhady využívajícími Baldwin-Butlerovu kompakční křivku a Casagrandeho koncept překonsolidačního napětí. Mocnost eroze je také odvozena z hodnoty K0 daného dvěma polními sondami: plochým dilatometrem (DMT) a Push-in spade shaped pressure cell (PSPC). Numerická zpětná analýza byla aplikována na průzkumné štoly a rozrážky prováděné během průzkumů pro Královopolské tunely v Brně. Vzorky pro laboratorní analýzy byly odebrány a polní testy byly provedeny na území Brna Je analyzován nesoulad výsledků a závěrem je, že výsledky dané čtyřmi jmenovanými konvenčními metodami (Baldwin-Butler, Casagrande, DMT, PSPC) jsou silně zkreslené, pokud je vyšetřované souvrství ovlivněno efekty stárnutí (diageneze, sekundární stlačení atd.), tak jako je souvrství téglu. Baldwin-Butlerova rovnice dovoluje odhadovat mocnost eroze na 180 – 270 m, Casagrandeho technika na 100 – 800 m, polní měření na cca 40 – 1000 m, zatímco numerická zpětná analýza na 0 – 40 m. Výsledek daný numerickou zpětnou analýzou se zdá být nejvíce věrohodný a pravděpodobná hodnota mocnosti eroze souvrství téglu je 30 – 40 m. Nepřesnost tohoto odhadu je pravděpodobně v rozpětí několika desítek metrů.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with an application of the geotechnical numerical back analysis and several other geotechnical conventional techniques in estimating the thickness of eroded sediments. Investigated strata is the Lower Miocene marine clay, often called „Tegl” which was deposited in the Carpathian Foredeep in the eastern part of the Czech rep. Numerical back analysis is based on an assumption that erosion thickness of a soil can be derived from its stress sate represented by K0 coefficient (coefficient of earth pressure at rest). The erosion thickness given by the numerical back analysis is compared with two estimations using Baldwin–Butler's equation and Casagrande´s concept of preconsolidation stress. The erosion thickness is also derived from K0 values given by two field probes: Flat dilatometer (DMT) and Push-in spade shaped pressure cell (PSPC). The numerical back analysis was applied to galleries and adits opened during site investigation of the Královo Pole Tunnels in Brno. Both the samples for laboratory analyses were taken and the field tests were carried out in area of Brno city. Discrepancy of the results is analyzed and the conclusion is that the results given by the four conventional mentioned techniques (Baldwin-Butler, Casagrande, DMT, PSPC) are strongly distorted if the investigated soil is affected by “ageing” effects, (diagenesis, secondary compression etc.) such as Tegl strata is. The application of Baldwin–Butler's equation suggested the erosion thickness of 180 – 270 m, Casagrande´s technique of 100 – 800 m, field measurements of ca. 40 – 1000 m while the numerical back analysis of 0 – 40 m. The results given by the geotechnical numerical back analysis seems to be most relevant and the most probable value of the erosion thickness of the Tegl strata is 30 – 40 m. The inaccuracy of this estimation is probably in a range of several tens of meters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Richard Malát, Ph.D. 20.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Richard Malát, Ph.D. 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Richard Malát, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Richard Malát, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Richard Malát, Ph.D. 2.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Eva Hrubešová 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lumír Miča, Ph.D. 1.89 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 709 kB