velikost textu

M-commerce jako nový fenomén nakupování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
M-commerce jako nový fenomén nakupování
Název v angličtině:
M-commerce as a new purchasing phenomenon
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Dlouhá
Vedoucí:
Ing. Petr Očko, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
117253
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
m-commerce, mobilní zařízení, smartphone, tablet, mobilní platforma, uživatel, Android, iOS, internet, mobilní internet, transakce, mobilní platba,
Klíčová slova v angličtině:
m-commerce, mobile device, smartphone, tablet, mobile platform, user, Android, iOS, internet, mobile internet, transaction, mobile payment
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Práce se zabývá fenoménem m-commerce. Ve stručné historii je popsán vývoj a zlomové okamžiky pro rozvoj tohoto segmentu a jeho následná adaptace. Dále je pojednáno o typech transakcí, které jsou přes mobilní zařízení realizovány a také o technologiích, které umožnily postupnou proměnu těchto zařízení v multifunkční objekty. Ve čtvrté kapitole se zabývám vyhodnocením praktického výzkumu, který jsem realizovala. Ten byl zaměřen na typologii nákupů, které jsou českými uživateli realizovány přes jejich mobilní zařízení (smartphony a tablety), ve vztahu k mobilní platformě smartphonu, který vlastní.
Abstract v angličtině:
Abstrakt (in English): Thesis deals with the phenomenon of m-commerce. History section briefly describes the evolution and significant moments for further development of this segment and its subsequent adaptation. It also discusses the types of transactions that are carried out through mobile devices and also about technologies that allow for a gradual transformation of these devices into multifunctional objects. The fourth chapter deals with the evaluation of practical research, which was carried out by me. The research was focused on the typology of purchases that are realized by Czech users through their mobile devices (smartphones and tablets) in relation to mobile smartphone platform, which they own.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Dlouhá 1.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Dlouhá 939 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Dlouhá 212 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Dlouhá 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Očko, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Rudolf Vlasák 152 kB