velikost textu

Role ekologických faktorů při udržování sexuality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role ekologických faktorů při udržování sexuality
Název v angličtině:
The role of ecological factors in maintenance of sexuality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Toman
Vedoucí:
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Oponent:
Mgr. Karel Janko, Ph.D.
Id práce:
117236
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Teoretická a evoluční biologie (NTEBI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Starobyle nepohlavní linie, teorie zamrzlé plasticity, pohlavní rozmnožování, nepohlavní rozmnožování, homogenní prostředí
Klíčová slova v angličtině:
Ancient asexuals, theory of frozen plasticity, sex, asexual reproduction, homogenous environment
Abstrakt:
Abstrakt Existence a široké rozšíření pohlavního rozmnožování navzdory jeho očividným nevýhodám je jednou z největších otázek evoluční biologie. Podle teorie zamrzlé plasticity by se měl zásadně odlišovat průběh evoluce pohlavních a nepohlavních druhů. Jedním z jejích teoretických důsledků jsou i odlišné ekologické preference těchto druhů. Pohlavní druhy by měly upřednostňovat bioticky i abioticky proměnlivé habitaty, protože se dokáží rychle a vratně přizpůsobit momentálním podmínkám tohoto prostředí. Naopak nepohlavní druhy by měly mít jasnou výhodu v bioticky i abioticky stabilních habitatech, neboť se v delším časovém horizontu dokáží dokonale přizpůsobit i extrémním faktorům prostředí. Tyto předpovědi jsem se rozhodl otestovat formou metastudie na srovnání starobyle nepohlavních skupin (u kterých si můžeme být jisti, že jsou obligátně nepohlavní, dlouhodobě evolučně životaschopné a nejde jen o krátkodobě úspěšné klony) s jejich sesterskými či blízce příbuznými ekologicky srovnatelnými pohlavními skupinami. Hypotéza o abioticky i bioticky homogennějším charakteru prostředí obývaném těmito nepohlavními skupinami byla provedenou studií podpořena. Naopak hypotéza, vycházející z předpokládané schopnosti nepohlavních skupin se v delším časovém měřítku přizpůsobit širšímu rozmezí podmínek prostředí, testovaná na porovnání teplotních rozsahů aktivity příslušných pohlavních a nepohlavních skupin, podpořena nebyla.
Abstract v angličtině:
Abstract The existence and widespread distribution of sexual reproduction despite its obvious disadvantages is an evolutionary enigma. According to the theory of frozen plasticity, the evolution of sexual and asexual species is fundamentally different. One of the implications of this theory are different ecological preferences of these species. Sexual species should prefer biotically and abiotically variable environments because of their ability to quickly and reversibly respond to unpredictable changes. On the other hand, asexual species should prosper in biotically and abiotically stable environments because of their ability to perfectly adapt even to extreme environmental factors in the long term. I decided to test these predictions in the metastudy comparing ancient asexual clades (in which we can be sure about their obligate asexuality and evolutionary longevity) with their sexual sister or closely related ecologically comparable clades. The hypothesis of the preference of asexual species to biotically and abiotically homogenous environments was supported by the results of this metastudy. On the other hand, the hypothesis of supposed ability of asexual species to perfectly adapt to a broader range of environmental conditions, tested on the comparison of temperature ranges of activity of previously mentioned sexual and asexual species, was not supported in this study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Toman 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Toman 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Toman 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Janko, Ph.D. 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. 152 kB