text size

How the Yellowhammer became a Kiwi: stories hatched at the field margins of bioacoustics and invasion ecology

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
How the Yellowhammer became a Kiwi: stories hatched at the field margins of bioacoustics and invasion ecology
Title (in czech):
Jak se ze strnada obecného stal Kiwi: příběhy zrozené na pomezí bioakustiky a ekologie invazí
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Pavel Pipek
Supervisor:
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Opponents:
Hans Slabbekoorn, Dr.
Daniel Sol Rueda
Consultant:
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.
Thesis Id:
117217
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Ecology (31-162)
Study programm:
Ecology (P1514)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
22/06/2017
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
English
Keywords (in czech):
strnad obecný, introdukce, bioakustika, dialekty, history
Keywords:
yellowhammer, introduction, bioacoustics, dialects, history
Abstract (in czech):
Abstrakt Strnad obecný (Emberiza citrinella) byl v minulosti vysazen na Nový Zéland, což nám umožni- lo prozkoumat kulturní evoluci jeho dialektů v exotické populaci, která byla posledních 140 let zcela odříznuta od původní domoviny, Velké Británie. K interpretaci získaných dat jsme využili podrobné znalosti jak o historii strnadů na Zélandu, tak a o globálním i regionálním rozšíření strnadích dialektů, v Evropě a České republice. Strnadí zpěv je velmi jednoduchý, samci mají navíc velmi omezený repertoár. Již od 19. století je však známo, že ač zpěv není složitý, vykazuje značnou geografickou variabilitu. Sam- ci spolu sdílejí koncové slabiky, a vytvářejí tak mozaikovité rozšíření dialektů. Přestože se o tomto jevu ví již desítky let a byl intenzivně zkoumán, mnoho otázek zůstalo nezodpovězeno. Jednou z nich byla poloha makrogeografické hranice mezi předpokládanou „západní“ a „východní“ skupinou dialektů. Když jsme propojili informace o rozšíření strnadích dialektů z předchozích studií s nahrávkami nalezenými v online úložištích a archivech, výsledná mapa odhalila, že tyto skupiny makrogeografické rozšíření nemají (Kapitola 6). Projekt občanské vědy „Nářečí českých strnadů“ zapojil veřejnost do mapování strna- dích nářečí na českém území. Výsledný soubor téměř 4000 nahrávek, který je jedinečný jak plochou, kterou pokrývá, tak podrobností, umožňuje testovat hypotézy o vzniku i udržování dialektů. Díky tomuto souboru jsme rovněž mohli ověřit, zda má smysl rozlišovat některé dialekty, u kterých bylo podezření, že by mohly tvořit kontinuum. Celkem jsme zaznamenali šest již dříve popsaných dialektů, které měly typické mozaikovité rozšíření, několik samců kombinujících více dialektů a několik zpívajících vzácným dialektem (Kapitola 7). Vyzbrojeni znalostmi o rozšíření strnadích nářečí v Evropě, a detailněji v České republice, a zkušenostmi z úspěšného projektu občanské vědy, rozhodli jsme se rozšířit náš výzkum do zahraničí a prozkoumat evoluci strnadích dialektů po vysazení na vzdálený ostrov. Nahrávky zaslané dobrovolníky z Velké Británie a Nového Zélandu doplnily opět nahrávky z online úložišť a archivů a nahrávky, které jsme sami pořídili v terénu (Kapitola 9). Abychom mohli správně interpretovat data o rozšíření strnadích dialektů v původním i exotickém areálu, potřebovali jsme podrobné informace o průběhu strnadí invaze na Novém Zélandu. Ty jsme získali z původních dokumentů novozélandských aklimatizačních společností a novinového archivu. Mezi lety 1864 a 1879 se z Londýna vypravilo 25 lodí se strnady na palubě, aby zakotvilo v některém z novozélandských přístavů. Strnadi rychle zdomácněli a rozšířili se po celém území (Kapitola 8). Jelikož byl na Zéland převezen jen zlomek britské populace strnadů, očekávali jsme, že v exotickém areálu nalezneme méně dialektů. Opak byl ale pravdou. Na Zélandu je ke slyšení téměř dvojnásobné množství nářečí, co v Británii. Nářečí, která má Zéland „k dobru“, ovšem nejspíše nevznikla na jeho území, protože se s nimi můžeme setkat po celé Evropě, včetně České republiky. Spíše tam byla již od 19. století a zachovala se, zatímco v původní domovině vymizela při prudkém populačním poklesu (Kapitola 9).
Abstract:
Abstract The presented thesis exploits the introduction of the yellowhammer (Emberiza citrinella) to New Zealand to study the cultural evolution of birdsong dialects in exotic populations after 140 years of complete isolation from the original source populations in Great Britain. The data are interpreted with detailed knowledge of yellowhammer past in New Zealand and of the global (Europe) and regional (Czech Republic) distribution of yellowhammer dialects. Yellowhammer song is simple and males have very limited repertoire. Since the 19th cen- tury it is known that despite its simplicity the song exhibits fascinating geographical variation; the males share the terminal notes to create mosaic-like distribution of dialects. Although this phenomenon has been known for decades and thoroughly studied, many questions remain. One of them is a suspected border between “western” and “eastern” groups of dialects. By combining information about the dialect distributions obtained from works of previous researchers with recordings from online repositories and archives we demonstrate that these groups do not create macrogeographical patterns (Chapter 6). The citizen-science project “Dialects of the Czech Yellowhammers” involved Czech cit- izens in mapping the distribution of yellowhammer dialects in the Czech territory. The re- sulting dataset of more than 4000 recordings, unique both in terms of geographical extent and fine level of detail, made it possible to test various hypotheses about dialect origin and maintenance. This dataset also allowed us to test the relevance of several dialects which were suspected to be part of the continuum. In total, we have identified six previously reported dialects distributed in typical mosaic-like distribution, few males alternating between two di- alect types and few singing rare dialects (Chapter 7). Good knowledge of dialect distribution in Europe and Czech Republic, and gained ex- perience from Czech citizen-science project motivated us to extend the research abroad and explore the evolution of yellowhammer dialects after introduction to a distant island country. The recordings provided by British and New Zealand citizens were combined with record- ings from online repositories, archives and our own field recordings (Chapter 9). To interpret the observed dialect patterns correctly, a detailed historical information about the invasion of yellowhammer to New Zealand was needed. For that we analysed the original documents of New Zealand acclimatisation societies and archives of old newspaper articles. Between 1864 and 1879, 25 ships with yellowhammer on board departed from London to several New Zealand harbours. The species quickly established and spread all over the coun- try. (Chapter 8) Although we expected lower dialect diversity in the invaded range due to initial bottleneck effect associated with low numbers of transported individuals, the opposite was true; New Zealand harboured almost twice as many dialects as Great Britain. The “additional” dialects likely did not originate in New Zealand, as these can be found in various localities in con- tinental Europe, including Czech Republic. Instead they probably only persisted since the 19th century, whereas the same dialects disappeared from Great Britain due to recent rapid population decline (Chapter 9).
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Pavel Pipek 2.32 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Pavel Pipek 16.16 MB
Download Abstract in czech Mgr. Pavel Pipek 445 kB
Download Abstract in english Mgr. Pavel Pipek 458 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Pavel Pipek 752 kB
Download Opponent's review Hans Slabbekoorn, Dr. 88 kB
Download Opponent's review Daniel Sol Rueda 114 kB
Download Defence's report 134 kB