velikost textu

Vietnam vzdálený i blízký. Potomci Vietnamců v Česku z pohledu teorie transnacionalismu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vietnam vzdálený i blízký. Potomci Vietnamců v Česku z pohledu teorie transnacionalismu.
Název v angličtině:
Vietnam close by and far away. Children of Vietnamese descent in Czech Republic form the perspective of transnationalism.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Plačková
Školitel:
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Id práce:
117133
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
identita, transnacionalismus, transnacionální sociální prostor, potomci Vietnamců v Česku, potomci migrantů, Vietnamci.
Klíčová slova v angličtině:
Identity, Transnationalism, Transnational Social Space, Migrant Offspring, Children of Vietnamese descent in Czech Republic, Vietnamese.
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je založena na narativní analýze životních biografií osmnácti potomků Vietnamců. Životní praktiky, zkušenosti a identity těchto mladých lidí jsou utvářeny celou řadou sociálních očekávání, kulturních hodnot a vzorců lidské interakce, rozprostírajících se mezi územím dvou států, Vietnamem a Českou republikou v tzv. „transnacionálním sociálním prostoru”. Skrze tyto mnohonásobně propojené sítě sociálních vztahů, dochází k proměně kulturních praktik, interpretací a identit, které nabourávají představu jednoty identity, kultury a místa. Primárním cílem práce je popsat, jak potomci Vietnamců operují na pozadí těchto transnacionalizovaných sociálních a kulturních kontextů, zkoumány jsou ale i samotné transnacionální praktiky jako například návštěvy rodné země, zasílání remitencí nebo udržování kontaktů s rodinou a známými. Potomci Vietnamců přitom nejsou pojímáni jako „existující ve vzduchoprázdnu“ a jejich identity jako „deteritorializované“, ale pozornost je věnována také tomu, jak jejich životy a formování identit ovlivňují diskurzivní pole a mocenské vztahy v konkrétních lokalitách. Klíčová slova: identita, transnacionalismus, transnacionální sociální prostor, potomci Vietnamců v Česku, potomci migrantů, Vietnamci.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation is based on a narrative analysis of eighteen life biographies of children of Vietnamese descent in Czech Republic. It shows that these young people lives are embedded in a “transnational social space”, which spans between two geographical regions of Vietnam and Czech Republic, and which leaves them exposed to a set of social expectations, cultural values and patterns of human interaction, that are shaped by more than one political, economic and social system. It also describes how these people, through multiple connected social networks and social relationships, transform cultural practices, interpretations, experiences and identities, which deconstructs the idea of integrity between place, identity and culture. Although the primary aim of the work is to analyse how children of Vietnamese operate in transnationalized social and cultural contexts, transnational practices, such as homeland visits, kinship ties and sending remittances are also being explored. In doing so the children of Vietnamese migrants are neither perceived as “existing in vacuum” nor are their identities described as “deterritorialized”. The work pays also attention to the question how their lives and identities are shaped on the backdrop of discursive fields and power relationships in particular localities. Key Words: Identity, Transnationalism, Transnational Social Space, Migrant Offspring, Children of Vietnamese descent in Czech Republic, Vietnamese.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Plačková 2.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Plačková 314 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Plačková 408 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Andrea Plačková 1.34 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1019 kB
Stáhnout Errata Mgr. Andrea Plačková 1.34 MB