velikost textu

Územní soudržnost v diskurzu evropské regionální politiky - Obecný rámec a česká specifika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Územní soudržnost v diskurzu evropské regionální politiky - Obecný rámec a česká specifika
Název v angličtině:
Territorial Cohesion in the European Regional Policy Discourse - A General Framework and Czech Specificities
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Štěpán Nosek
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.
Id práce:
117131
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regionální politika, územní soudržnost, územně-specifický přístup, Territorial Impact Assessment, Evropská unie, Česko
Klíčová slova v angličtině:
regional policy, territorial cohesion, place-based approach, Territorial Impact Assessment, European Union, Czechia
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se věnuje konceptu územní soudržnosti a územně-specifickým přístupům, které jsou chápány jako nástroj, jak územní soudržnosti dosáhnout. Specifická pozornost je věnována nástroji Territorial Impact Assessment, který je nejčastěji koncipován jako metoda pro nastavení územně- specifických přístupů tak, aby reflektovaly specifické potřeby jednotlivých typů území. Teoretická část práce diskutuje interpretace, které jsou pojmu územní soudržnost v akademické literatuře přisuzovány a reflektuje debatu zastánců a odpůrců územně-specifického přístupu jako cesty pro zohlednění územních specifik v sektorových politikách. Diskutován je rovněž vývoj nástroje Territorial Impact Assessment na evropské úrovni a jeho postavení v kontextu jiných nástrojů pro hodnocení dopadu. Hlavním cílem empirické části disertační práce je identifikovat, jakým způsobem je v členských státech EU interpretován a naplňován cíl EU směřující k územní soudržnosti, a definovat, jaké územně-specifické nástroje jednotlivé členské státy využívají pro dosažení územní soudržnosti. Zvláštní zřetel je věnován Česku, jeho chápání územní soudržnosti a zkušenostem s implementací územně-specifických přístupů. Na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že členské státy EU nepřistupují k uchopení územní soudržnosti jednotně, ale promítají do něj své aktuální priority v oblasti regionálního plánování. Samotnou úvahu o definici územní soudržnosti lze chápat jako pozitivní krok přispívající k oživení debaty o cílech regionální politiky. Převažující interpretací územní soudržnosti je v období 2014-2020 ta zaměřená na socioekonomickou konvergenci, byť s rozvojem Integrovaných územních investic, došlo v mnoha státech včetně Česka k většímu důrazu na ekonomickou konkurenceschopnost. Analýza využívání nástroje Territorial Impact Assessment prokázala, že tento nástroj je dlouhodobě rozvíjen na evropské úrovni, nicméně v praxi členských států EU není příliš rozšířen. Členské státy EU, které tento nástroj využívají lze rozdělit přinejmenším do čtyř kategorií, například v závislosti na tom, zda o územní aspekty obohacují jiné nástroje hodnocení dopadu, či se zaměřují na soulad strategií regionálního rozvoje a sektorových koncepcí. V Česku není tento nástroj aplikován, nicméně v posledních letech došlo ke zvýšenému zájmu o územní rozměr investic, který je patrný z vytvoření Národního dokumentu k územní dimenzi a zpracování dvou metodik navrhujících implementaci nástroje Territorial Impact Assessment v českém prostředí. Klíčová slova: regionální politika, územní soudržnost, územně-specifický přístup, Territorial Impact Assessment, Evropská unie, Česko
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation deals with the concept of territorial cohesion and place-based approaches that are understood as a tool to achieve territorial cohesion. Specific attention is paid to Territorial Impact Assessment, which is most frequently designed as a method for adjustment of place-based approaches in order to reflect specific needs of particular types of regions. The theoretical part discusses interpretations associated with territorial cohesion in academic literature. It also analyses arguments of proponents and opponents of place-based approaches as a tool for considering territorial specificities in sectoral policies. Further, the dissertation focuses on the evolution of the Territorial Impact Assessment at the European level and its position within other impact assessment tools. The main aim of the empirical part is, first, to identify ways in which EU member states interpret and fulfil the EU goal leading to territorial cohesion and, second, to define how EU member states use place-based approaches to achieve territorial cohesion. Specific attention is given to Czechia, its understanding of territorial cohesion, and its experience with the implementation of place-based approaches. Research shows that EU member states do not deal with territorial cohesion uniformly; instead, they project into this term their current priorities in regional planning. Consideration about territorial cohesion itself might be seen as an enrichment of the debate on regional policy goals. The most common interpretation of territorial cohesion in 2014-2020 focuses on socioeconomic convergence, although the development of Integrated Territorial Investments brought a stronger emphasis on economic competitiveness in many member states including Czechia. The analysis of the use of Territorial Impact Assessment showed that this tool has been developing at the European level in the long term; however, it has not been sufficiently used in EU member states. The EU member states that employ this tool can be categorized into four groups, for instance, depending on whether they enrich other impact assessments tools by territorial aspects, or whether they focus coherence of regional development strategies and sectoral strategies. Territorial Impact Assessment is not implemented in Czechia, although recent years have witnessed an upsurge of interest concerning territorial aspects of investments, which might be demonstrated by the preparation of the National Document of Territorial Dimension and two methodologies proposing implementation of Territorial Impact Assessment. Keywords: regional policy, territorial cohesion, place-based approach, Territorial Impact Assessment, European Union, Czechia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Nosek 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Nosek 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Nosek 96 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Štěpán Nosek 283 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. 811 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. 411 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. 474 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.04 MB