velikost textu

Koncept regionálnej identity vo výskume sociálne konštruovaných regiónov: multimierková perspektiva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept regionálnej identity vo výskume sociálne konštruovaných regiónov: multimierková perspektiva
Název v angličtině:
The concept of regional identity in the research of socially constructed regions: a multiscale perspective
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Richard Nikischer, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Konzultanti:
RNDr. Karol Kasala, Ph.D.
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Id práce:
117122
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Regionální a politická geografie (P1308)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
regionálna identita, inštitucionalizácia regiónu, severné Slovensko, sociálna organizácia priestoru, identita regiónu, regionálne povedomie, nová regionálna geografia
Klíčová slova v angličtině:
regional identity, institutionalization of region, northern Slovakia, social organization of space, identity of region, regional consciousness, new regional geography
Abstrakt:
Abstrakt Sú to približne tri desaťročia, čo sa v súvislosti so sociokultúrnym obratom v geografii začali objavovať „nové“ prístupy k štúdiu regiónu. Z perspektívy tzv. novej regionálnej geografie región nepredstavuje naturálne danú priestorovú jednotku ani významovo prázdnu konštrukciu analýzy priestorovej organizácie spoločnosti. „Nový“ regionálny geograf vníma regióny ako dynamické sociálne konštrukcie naviazané na kolektívne vedomie. Z tohto pohľadu predstavuje výskum regiónov štúdium sociálnej organizácie priestoru. Zatiaľ čo má výskum priestorovej (geografickej) organizácie spoločnosti v českej geografii pomerne bohatú tradíciu, o výskume sociálnej organizácie priestoru (druhej strany vzájomného vzťahu priestor–spoločnosť) podobné konštatovanie vysloviť nemožno. I napriek tomu, že aj v Česku postupne narastá počet akademikov, ktorí sa zaujímajú o proces inštitucionalizácie regiónov, tj. o to, ako a prečo sú regióny konštruované/dekonštruované ako súčasť spoločenského života, je tuzemský výskum sociálnej organizácie priestoru stále iba vo svojich začiatkoch. Predkladaná dizertačná práca má predstavovať relevantný príspevok k súčasnej diskusii problematiky sociálnej organizácie priestoru a inštitucionalizácie regiónov. Pri skú- maní inštitucionalizácie regiónov je využívaný koncept regionálnej identity, ktorý umožňuje regióny uchopiť ako komplexné sociopriestorové procesy obsahujúce niekoľko vzájomne previazaných dimenzií. V dizertačnej práci vychádzam zo zrejme najznámejšieho konceptu regionálnej identity, ktorý bol vytvorený geografom Anssim Paasim. Práca je organizovaná do dvoch základných celkov. Prvá časť uvádza jednotlivé publikačné výstupy, ktoré vytvárajú obsah druhej časti práce. Okrem teoreticko- metodologickej diskusie problematiky regionálnych identít obsahuje charakteristiku súboru predkladaných štúdií a súhrnnú záverečnú diskusiu. Samotný monotematický súbor štúdií prezentuje výskum viacerých dimenzií regionálnych identít rôznych geografických mierok, pričom je zameraný na regionálne identity inštitucionalizované v priestore severného Slovenska. Výskum regionálnych identít rôznych typov a geografických mierok inštitucionalizovaných na danom území na jednej strane umožňuje hľadanie určitých pravidiel v „živote“ (inštitucionalizácii) regiónov všeobecne, na strane druhej prináša množstvo jedinečných informácií o sociálnej organizácii priestoru na tomto území, ktoré môžu byť využité pri konkrétnych rozhodovacích procesoch. Práca tak prispieva nielen k diskusii problematiky sociálnej organizácie priestoru a jej zákonitostí, ale odpovedá i na otázky súvisiace so špecifickou sociálnou organizáciou priestoru severného Slovenska.
Abstract v angličtině:
Abstract It has been approximately three decades since „new“ approaches to studying regions began to appear in the context of socio-cultural turn in geography. From the perspective of the so-called new regional geography, the region does not represent a naturally given spatial unit nor a semantically empty construction of the analysis of the society's spatial organization. The „new“ regional geographer perceives regions as dynamic social structures linked to a collective consciousness. In this respect, the research of regions represents a study of the social organization of space. While research of the spatial (geographic) organization of society in Czech geography has a rather long tradition, a similar statement cannot be made regarding the research into the social organization of space (the other side of the relationship between space and society). Despite the fact that even in Czechia the number of academics interested in the process of the institutionalization of regions is gradually growing, i.e. about how and why regions are constructed/deconstructed as a part of social life, domestic research of the social organization of space is still only in its early stages. The present doctoral dissertation represents a relevant contribution to the current debate regarding the issues of the social organization of space and the institutionalization of regions. The concept of regional identity is employed when examining the institu- tionalization of regions, allowing the grasping of regions as complex socio-spatial processes containing several interrelated dimensions. In the dissertation paper I follow perhaps the most famous concept of regional identity, created by the geographer Anssi Paasi. The work is organized into two basic parts. The first part introduces individual publishing outputs that generate the contents of the second part of the work. In addition to the theoretical and methodological debate regarding regional identity issues, it contains the characteristics of the present studies and the final discussion. The monothematic set of studies presents research on the multiple dimensions of regional identities in different geographical scales, and it is focused on the regional identities institutionalized in the area of northern Slovakia. On the one hand, the research on the regional identities of various types and geographical scales institutionalized in the given territory allows the search for certain rules in „life“ (institutionalization) of the regions in general, on the other hand it offers substantial unique information on the social organization of space in this territory, which can be used in concrete decision-making processes. The work thus contributes not only to a dis- cussion on the issues of the social organization of space and its laws, but it also answers issues related to the specific social organization of the space of northern Slovakia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Richard Nikischer, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Richard Nikischer, Ph.D. 15.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Richard Nikischer, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Richard Nikischer, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Richard Nikischer, Ph.D. 581 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.04 MB