velikost textu

Sociogeografické determinanty rizikového užívania návykových látok u českých adolescentov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociogeografické determinanty rizikového užívania návykových látok u českých adolescentov
Název v češtině:
Sociogeografické determinanty rizikového užívání návykových látek u českých adolescentů
Název v angličtině:
Socio-geographic determinants of risky substance use among Czech adolescents
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Oponenti:
Ivana Kulhánová, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Králíková, Ph.D.
Id práce:
117113
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
adolescencia, užívanie návykových látok, prevalencia, socio-geografické nerovnosti, viacúrovňová analýza, Česko
Klíčová slova v angličtině:
adolescence, substance use, prevalence, socio-geographic inequalities, multilevel analysis, Czechia
Abstrakt:
Abstrakt: Disertační práce se zaměřuje na specifickou problematiku zdravotního chování současné české mládeže, a to se zvláštním důrazem na její sociálně-geografický rozměr. Předmětem je identifikace vybraných demografických, sociálních a kontextuálních faktorů stojících v pozadí diferencovaného výskytu rizikového užívání návykových látek v populaci českých dospívajících, a to v komplexní, víceúrovňové perspektivě. Aplikací pokročilých metod statistické analýzy dat a víceúrovňového modelování odhaluje autor vzájemnou provázanost těchto faktorů v prostoru a čase, a přispívá tak k hlubšímu porozumění struktur a procesů podmiňujících výskyt těchto vybraných forem rizikového chování. Kromě integrativního víceúrovňového přístupu jsou zvláštním přínosem i doporučení pro plánování a realizaci preventivních opatření v příslušné oblasti české protidrogové politiky. Klíčová slova: adolescence; užívání návykových látek; prevalence; socio-geografické nerovnosti; víceúrovňová analýza; Česko
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis aims at the specific issues of health-related behaviour among the contemporary Czech youth, with particular emphasis on a socio-geographical dimension of the phenomena. In particular, it aims at identification of selected demographic, social, and contextual factors underlying the inequalities in risky substance use among the Czech adolescent population in its complex multilevel perspective. By applying the advanced methodology of multilevel modelling, the author reveals an integral nature of these factors in space and time, and thus contributes to a deeper knowledge on the structures and processes determining the selected forms of risk behaviours. In addition to an integrative multilevel approach, the author derives recommendations for an effective planning and implementation of preventive measures in agenda of the Czech drug policy as well. Key words: adolescence; substance use; prevalence; socio-geographic inequalities; multilevel analysis; Czechia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D. 2.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D. 11.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ladislav Kážmér, Ph.D. 607 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ivana Kulhánová, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Eva Králíková, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 826 kB