velikost textu

Úplné znění zákonů ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úplné znění zákonů ČR
Název v angličtině:
Full text of laws
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karel Klíma
Vedoucí:
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Id práce:
117000
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úplné znění zákonů, strojové zpracování textu, extrakce textu z PDF
Klíčová slova v angličtině:
full text of laws, machine word processing, text extraction from PDF files
Abstrakt:
Úplné znění zákona představuje konsolidovaný text právního předpisu, který vznikne z originálního znění aplikováním změn obsažených v novelách daného zákona. Cílem této práce je návrh a implementace systému pro efektivní a korektní extrakci a interpretaci textu právních předpisů ze stejnopisů Sbírky zákonů ČR a automatické generování úplného znění zákona z původního znění předpisu a jeho novel. Vedlejší cíle práce zahrnují vytvoření databáze všech částek Sbírky a předpisů, procedury pro hledání závislostí mezi předpisy a jejich novelami a procedury pro automatické stahování a indexaci nově vydaných stejnopisů Sbírky.
Abstract v angličtině:
The full text of a legal act represents a consolidated text of the act, that is derived from the original version by applying changes contained in amendments to the law. The aim of this work is to design and implement an application for efficient and correct extraction and interpretation of text of legislation acts contained in the Collection of Laws of the Czech Republic and for automatic generating of full text of laws based on the original version of the legal act and its amendments. Secondary objectives include creating a database of all publications of the Collection and legal acts, procedures for finding dependencies between legal acts and their amendments and procedures for automatic downloading and indexing of newly issued publications of the Collection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Klíma 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Klíma 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Klíma 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 80 kB