velikost textu

Podstata a strategie šíření turnerského "völkisch" světonázoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podstata a strategie šíření turnerského "völkisch" světonázoru
Název v angličtině:
The „völkische Weltanschauung“ of the German Gymnastic Unions and the Strategies of its Propagation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Klement
Školitel:
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Id práce:
116989
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
turnerství|"völkisch"|indoktrinace|"dietwarti"|krásná literatura|periodika|festivity|mládež
Klíčová slova v angličtině:
Gymnastic|"völkisch"|"Weltanschauung"|Indoctrination|"Dietwarte"|Fiction Literature|Periodical|Youth
Abstrakt:
Abstrakt V rakousko-uherských, etnicky německých tělovýchovných svazech „Deutscher Turnerbund“ a „Turnkreis Deutsch-Österreich“, v rakouském svazu „Deutscher Turnerbund 1919“, ve svazu „Deutscher Turnverband“, který existoval v Československu, a v některých segmentech říšskoněmeckého svazu „Deutsche Turnerschaft“ byly mezi koncem 80. let 19. století a počátkem 30. let 20. století oficiálně zastávány a šířeny „rasové“, nacionalistické a religiózně-etické ideje, pro jejichž soubor dobové prameny i německá historiografie používají obrat „völkische Weltanschauung“ – „völkisch“ světonázor. S pomocí odborné literatury, archivních písemností a především dosud přehlížených vydaných pramenů, například svazových periodik, výchovně-vzdělávacích brožur či beletristických knih, se dizertační práce analyticko-syntetickou metodou a v komparativní perspektivě pokouší odpovědět na otázky, z jakých myšlenek turnerský „völkisch“ světonázor sestával, kdo jej formuloval a jak se vyvíjel. Zvláštní pozornost je dále věnována instituci vzdělavatelů („dietwartů), krásné literatuře, periodikům a festivitám – čtyřem strategiím využívaným k indoktrinaci dospělých cvičenců a turnerské mládeže světonázorovými ideami. Tematickou šíří a zejména distinkcí mezi oficiálním svazovým světonázorem a světonázorem jednotlivých turnerů se studie odlišuje od všech předchozích odborných prací o dějinách turnerství. Pro další výzkum může tudíž poskytnout četné teoreticko-metodologické podněty. V době rostoucího nacionalismu a xenofobie získává studie na mimořádném významu také díky svému zaměření na původ, legitimizaci a způsoby šíření různých diskriminujících stanovisek. Klíčová slova: turnerství; „völkisch“; světonázor; indoktrinace; „dietwarti“; krásná literatura; periodika; festivity; mládež
Abstract v angličtině:
Abstract In the Austrian-Hungarian, ethnically German gymnastic unions of “Deutscher Turnerbund“ and “Turnkreis Deutsch-Österreich”, between the late 1880s and 1918 there was an officially propagandized set of racial, nationalistic and religiously-ethical opinions known in the German literature as the “völkische Weltanschauung“. This propaganda was also seen after the World War I in the Austrian union of “Deutscher Turnerbund 1919“, in the union of “Deutscher Turnverband“ which used to exist in the Czechoslovakia and in some segments of the German union of “Deutsche Turnerschaft“. Using the newest search results, archival sources and until now predominantly ignored literature (e.g. unions periodicals, educational booklets and novels), this dissertation applies the analytic-synthetic and comparatively orientated method to answer the questions, which ideas the “völkische Weltanschauung” was consisted of, who formulated them and how they have been developed over time. Special attention is payed to the principles and effectiveness of the educational institutions (the so- called institution of the ”Dietwarte“), fiction literature, periodicals and festivities in the process of the indoctrination of the young and old gymnasts. For the breadth of themes and the distinction between the official unions „Weltanschauung“ and the personal „Weltanschauung“ of every member, this thesis differs from all previous historiographical works about the history of gymnastics and provides some theoretical and methodological stimuli for the subsequent research. In the time of growing nationalism and xenophobia, the focus on how discriminatory ideas are created, legitimatized and propagandized increases the importance of this thesis. Key words: Gymnastic; „völkisch“; „Weltanschauung“; Indoctrination; „Dietwarte“; Fiction Literature; Periodical; Festivities; Youth
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Klement 5.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Klement 521 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Klement 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Klement 208 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Klement 443 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 384 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 197 kB