velikost textu

Metafory šílenství: umlčení mýtotvůrci a porouchané mozky.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metafory šílenství: umlčení mýtotvůrci a porouchané mozky.
Název v angličtině:
Metaphors of Madness: Silenced Myth-Makers and Disordered Brains.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Matyáš Müller
Školitel:
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Oponenti:
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Id práce:
116982
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Filozofie a dějiny přírodních věd (P6144)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
anomálie psychiatrie paradigmatický posun
Klíčová slova v angličtině:
anomalies psychiatry paradigm shift
Abstrakt:
Abstrakt Práce má v zásadě trojí cíl: 1. zmapovat širokou oblast různých přístupů v současné diskusi o šílenství, 2. předložit specifickou teorii šílenství, 3. identifikovat obecné filosofické problémy, před něž nás téma staví, (je naznačený i 4.: pochopit předloženou teorii jako základ pro určitý terapeutický přístup). Ústřední tezí práce je, že šílenství je bytostně mnohoznačný a neuchopitelný fenomén. K jeho pochopení užíváme různých metafor vypůjčených z jiných oblastí, přičemž následně zapomínáme, že se jedná o metafory. Práce je obecně vedena snahou usmířit různé přístupy, chápat je jako komplementární, zároveň se chce vyhnout na jedné straně pokusu o vytvoření všeobjímající syntéze, na druhé straně čistě relativistickému i pragmatickému hledisku. V první části práce identifikuji čtyři roviny, na kterých různé přístupy uchopují šílenství specifickým způsobem jako problém: rovinu individuální, kolektivní, transpersonální a existenciální. V závěru části uvažuji nad možnostmi a riziky vytvoření teoretického rámce, který by umožňoval různé vzájemně rozporuplné přístupy chápat na jednotném základu. Ve druhé části potom rozvíjím svůj vlastní přístup ke zkoumání šílenství. Zde vycházím z kombinace fenomenologické psychologie, analytické psychologie, ekopsychologie a na jejich základě pochopeného archaického myšlení. Šílenství zde analyzuji v kontextu vztahu člověka a světa. Chápu ho v metaforách založených na bytí člověka v prostoru (existenciálního pohybu) a na živlové imaginaci. Popisuji ho jako vyhrocení ambivalentního vztahu k Zemi, vlastního člověku jako takovému a zároveň jako vyhoštění ze světa lidí a setkání s chaotickými silami. Šílenství zde vystupuje jakožto poukazující na hranice lidského světa. V poslední části tento přístup reflektuji. Různé přístupy, alternativní ke standardní psychiatrii zde zahrnuji pod souhrnný pojem „romantická psychiatrie“. Tu následně identifikuji jako mýtus v širším významu toho slova a konfrontuji ji s mýtem standardní psychiatrie, kterou jsem zde označil jako „realistickou“. Diskutuji jejich nesouměřitelnost a zároveň možnost a důležitost dialogu mezi nimi. Na tomto základě v závěru uvažuji obecnější problém, jak se zorientovat v pluralitě přístupů. Diskutuji možnosti a meze ontologického relativismu a obohacuji ho fenomenologickou perspektivou.
Abstract v angličtině:
Abstract The work has basically three aims: 1st to map the wide range of various approaches in the current debate about madness, 2nd to formulate a specific theory of madness, 3rd to identify general philosophical problems the topic brings about, (a 4th aim is also outlined: to understand the presented theory in terms of therapeutic potential). The central thesis of this work is that insanity is an inherently ambiguous and elusive phenomenon and that trying to understand it we are using various metaphors borrowed from other areas, and consequently forget their metaphorical nature. The work is generally motivated by an effort to reconcile conflicting approaches, to understand them as complementary. It also wants to avoid creating an all-embracing synthesis on the one hand, and purely relativistic and pragmatic viewpoint on the other hand. The first part identifies four levels on which particular approaches understand madness as a problem: the level of the individual, the level of the collective, the transpersonal level and the existential level. At the end of the part, I discuss the possibilities and risks of creating a theoretical framework that would enable to understand various contradictory approaches on a common basis. In the second part, I develop my own analysis of madness. It is based on a combination of phenomenological psychology, analytical psychology, ecopsychology, and, based on these, a specific interpretation of archaic thinking. Madness is analyzed in the context of the relationship of the human and the world. I interpret it in terms of being-in-space metaphors (existential movement) and on metaphors based on the imagination of the four elements. I describe it as an escalation of man's inherently ambivalent relationship to the Earth, as an expulsion from the world of people and as being confronted with the forces of chaos. As such, madness is depicted here as referring to the boundaries of the human world. In the third part, I reflect the the presented approach. Here, I include various approaches alternative to the standard psychiatric under the umbrella term "romantic psychiatry". Consequently, I identify it as a myth in a broader sense of the word, and confront it with the myth of standard psychiatry, which I label here as "realistic". I then discuss their incommensurability as well as the possibility and importance of keeping a dialog between them. Based on this, I consequently consider the more general problem of how to orient in the plurality of approaches. I discuss the possibilities and limits of ontological relativism and I combine it with a phenomenological perspective.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matyáš Müller 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matyáš Müller 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matyáš Müller 50 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Matyáš Müller 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Fulka, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB