velikost textu

Roma on the Czech countryside: Determinants of exclusion, potentials for inclusion

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Roma on the Czech countryside: Determinants of exclusion, potentials for inclusion
Název v češtině:
Romové na českém venkově: determinanty vyloučení a potenciál pro inkluzi
Typ:
Disertační práce
Autor:
Jakob Hurrle, dipl. ing., Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Josef Bernard
Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.
Id práce:
116965
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
sociální vyloučení , Romové , rozvoj venkova, interní migrace, sociálně vyloučená lokalita, pracovní trh, integrace, segregace, strukturalní fondy
Klíčová slova v angličtině:
social exclusion, Roma, rural development, domestic migration, socially excluded locality, labour market, integration, segregation, structural Funds
Abstrakt:
Dizertace Romové na českém venkově: determinanty vyloučení a potenciál pro inkluzi se zabývá situací Romů v českých obcích na venkově. Motivací pro vznik této práce a výzkum v této oblasti byly počáteční informace o rostoucím počtu segregovaných lokalit ve venkovských oblastech. Ve veřejném diskurzu týkajícím se periferií byl tento jev často vysvětlován jako důsledek ekonomické migrace z městského do venkovského prostředí. Migrace sociálně vyloučených skupin obyvatel do znevýhodněných oblasti poskytla živnou půdu šíření fám, přípravné práce na této studii ale odhalily, že je nezbytné rozlišovat mýty a realitu. Zájem autora této dizertace na porozumění složitým procesům, které stojí za vznikem nových romských lokalit ve venkovských oblastech vyžadoval využití kombinace různých pracovních metod. Autor analyzoval národní politiku a právní rámec a uskutečnil empirický výzkum v pěti mikroregionech v různých částech České republiky. Kromě toho získal soubor dat prostřednictvím dvou celostátních dotazníkových výzkumů, které byly zaměřeny na samosprávy se sociálně vyloučenými lokalitami a sociální odbory obcí s rozšířenou působností (ORP) pod které tyto lokality územně spadají. Kromě toho se autor účastnil řady výzkumných aktivit na Slovensku, které se týkaly využití územních a etnických dat pro evaluaci a plánování veřejných politik. Analýza zjištění z první fáze výzkumu autorovi umožnila definovat čtyři hlavní oblasti následného výzkumu. Tyto oblasti zahrnují: 1) Data a koncepční vyjasněnost, 2) Identifikace mechanismů, které vedou k migraci způsobené chudobou a segregaci v bydlení, 3) Pozice sociálně vyloučených ve vztahu k regionálnímu trhu práce, 4) Využití prostorových a etnických dat pro lepší zacílení veřejných politik. V každé z těchto oblastí vedl výzkum k publikaci alespoň jednoho akademického textu (2 články v recenzovaných časopisech, 2 kapitoly ve sborníku, 1 kniha). Protože se autor rozhodl zpracovat svojí dizertaci jako soubor vědeckých publikací, uvádí čtenáře nejprve do širších souvislostí tématu a vztahuje v úvodu k dizertaci situaci českých Romů k debatám o nerovném regionálním rozvoji a sociálním vyloučení. Po úvodní části struktura dizertace sleduje jednotlivé oblasti výzkumu a přináší dílčí zjištění. Ve čtyřech podkapitolách autor nejprve prezentuje výsledky výzkumu sekundárních pramenů a terénního výzkumu ve vybraných mikroregionech a následně shrnuje závěry z relevantních vlastních publikací, které jsou ve svém celku obsaženy v příloze dizertace. Tento postup mu umožňuje vztáhnout jednotlivé dílčí výsledky publikací k širšímu celku a cílům dizertace. Výzkum ve svém celku odhalil, že je vznik nových sociálně vyloučených lokalit způsoben řadou různých faktorů. Na jedné straně tak provedené studie dokumentovaly jednotlivé příklady migrace Romů z větších měst do venkovských obcí. Tyto případy ovšem nepředstavovaly dominantní trend. Jako důležitější se ukázaly procesy segregace, které se odehrávají v samotných venkovských oblastech, a to ať již ty, ke kterým dochází v původně historicky integrovaných venkovských obcích, tak i různé případy migrace v rámci venkovských oblastí. Jako zvlášť důležitý byl identifikován fenomén “cyklických migrantů”, které popsali narátoři jako domácnosti, které nejsou schopné si najít nebo udržet stabilní bydlení. Společně s problémem zadluženosti a související pracovní fluktuací vede tento typ migrace ke zhoršování vztahů uvnitř romských lokalit a mezi příslušnou lokalitou a jejím okolím. Problém zadluženosti se zásadním způsobem odráží i na pozici těchto migrantů na pracovním trhu. Dizertace poukazuje na některé problematické aspekty sociálního systému, který nedokázal vhodně reagovat na současnou situaci nízko-kvalifikovaných uchazečů na trhu práce, kterou stále více charakterizuje rozšiřování prekérních typů zaměstnání. Závěrečná část výzkumných zjištění vychází z úsilí o koncepční vyjasnění a čistotu používaných dat. Vycházejíc ze zkušeností z využívání územních a etnických dat při práci na slovenském Atlasu romských komunit a jejich aplikace při zacílení veřejné podpory na nejpotřebnější komunity, autor diskutuje možnosti a limity uplatnění podobného přístupu i v České republice.
Abstract v angličtině:
The dissertation project Roma on the Czech countryside: Determinants of exclusion, potentials for inclusion deals with the situation of Roma in Czech rural municipalities. The starting motivation for the author´s exploration of this topic has been information about the growing number of segregated localities in rural areas. In the local public discourses within the peripheral areas, this phenomenon has often been explained as the consequence of poverty-driven urban-rural migration. However, as the migration of socially excluded populations into disadvantaged areas stirs a lot of fears and negative emotions that provide a fertile ground for the spread of rumours, the author´s preparatory research soon revealed that it is necessary to carefully distinguish between myths and reality. The author´s desire to understand the complex processes behind the emergence of new Roma localities in rural areas required a combination of working methods: The author analysed the national policy and regulatory framework and realized empirical research in five micro-regions in different parts of the Czech Republic. In addition to this, data were gained through the realization of a country-wide survey with two different sets of questionnaires, which targeted rural municipalities with socially excluded localities and urban social departments responsible for these municipalities from the same region (ORP). The author participated in addition to this in a number of research activities in Slovakia, which dealt with the usage of territorial and ethnic data for the evaluation and planning of public policy. The analysis of explorative research findings from the first research phase allowed to define four areas of research: 1) Data and conceptual clarity, 2) Identification of mechanisms that drive poverty-related migration and housing segregation, 3) Position of socially excluded in relation to the regional labour market, and 4) Usage of spatial and ethnic data for the better targeting of public policies. In each of these areas, the research led to the publication of at least one academic output (2 scientific articles, 2 book chapters, 1 book). While the author chose to present the dissertation as a collection of these scientific results, the dissertation report introduces the reader first to the ‘broader picture‘ by linking the situation of the Czech Roma with the debates of unequal regional development and social exclusion. Using the structure of the defined research areas, this introduction part is followed by the presentation of the research conclusions. In each of the four sub-chapters, the author first presents the conclusions from the desk study and the field research in the selected micro-regions, to be followed by the presentation of the conclusions of the publications included in the appendix. This allows to embed the more specific findings from the publications in the overall research and to relate them to the dissertation project´s overall objectives. The research revealed that the emergence of new socially excluded localities is the result of a variety of factors. While the research documented individual cases of migration of Roma from larger cities to rural municipalities, it also showed that this is not the dominant pattern. More important are processes of segregation that occur within rural areas, such as the segregation of historically integrated rural municipalities and various patterns of migration that unfold within the rural areas. A particular significant phenomenon is ‘cyclic migrants’, who were described by interview partners as households that are unable to find or maintain stable housing. Linked to the problem of indebtedness and resulting in a high level of fluctuation, this type of migration has a very negative impact on the relationships within the Roma localities and between the localities and their surroundings. The problem of indebtedness is crucial also in relation to the position on the labour market. The dissertation report points also to problematic aspects of the welfare system, which failed to adequately react to the current situation on the labour market for low- skilled work, which is increasingly characterised by the proliferation of precarious work conditions. The last research area builds upon the quest for data and conceptual clarity. Recalling the experiences of Slovakia, where territorial and ethnic data from the Slovak Atlas of Roma Communities were used to better target public investments to communities with the most urgent needs, the author discusses to what extend such an approach could be used also in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakob Hurrle, dipl. ing., Ph.D. 4.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Jakob Hurrle, dipl. ing., Ph.D. 32.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakob Hurrle, dipl. ing., Ph.D. 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakob Hurrle, dipl. ing., Ph.D. 98 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Jakob Hurrle, dipl. ing., Ph.D. 373 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Bernard 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 554 kB