velikost textu

Kláštery v ohroženíSpory o rušení českých a moravských klášterů v předbělohorském období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kláštery v ohroženíSpory o rušení českých a moravských klášterů v předbělohorském období
Název v angličtině:
Monasteries in Danger. Disputes about Liquidation of Czech and Moravian Monasteries of the „Old Orders“ in the Period before the Battle of White Mountain
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Oldřich Chládek
Školitel:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
x
Konzultant:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Id práce:
116963
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Církevní a obecné dějiny (XHU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kláštery, raný novověk, řeholní kanovníci sv. Augustina, Tovaryšstvo Ježíšovo, Kladsko, Olomouc, Christoph Kirmeser, Cesare Speciano, kardinál František Dietrichstein
Klíčová slova v angličtině:
monasteries, early modern era, Canons Regular of St. Augustine, Society of Jesus, Kłodzko (Glatz), Olomouc, Christoph Kirmeser, Cesare Speciano, Cardinal Franz Dietrichstein
Abstrakt:
Rušení klášterů v době reformací je fenoménem poměrně málo prozkoumaným. Případů zaniklých, resp. zrušených klášterů bylo velmi mnoho. Autor se zaměřuje na dvě kauzy (augustiniánské kanonie v Kladsku a v Olomouci), kdy snahy o zrušení kláštera narazily na odpor daných komunit, případně řádových struktur. Jde o téma mnohovrstevnaté, vyžadující důkladnou analýzu. Vzhledem k tomu, že do uvedených rozepří zasahovala řada vlivných osobností (nejvyšší zemští úředníci, nunciové, biskupové, řádoví představení atd.), představuje ideální materiál ke studiu vztahů v nejvyšších patrech předbělohorské společnosti. Vedle této vysoké politiky se však můžeme zabývat i jinými rovinami – např. právní argumentací sporných stran, rovinou jazykovou, uměleckohistorickou či teologickou. Autor po výzkumu nejen v českých, ale i zahraničních archivech (např. Řím, Krakov, Kladsko, Vratislav, Vídeň) doplňuje či opravuje starší závěry (Jan Tenora, Aloys Bach atd.). Snaží se také prověřit teorii, že v rámci katolické církve byly rušeny kláštery, které se nacházely – v rovině hospodářské i duchovní – ve stavu hlubokého úpadku.
Abstract v angličtině:
Liquidation of monasteries in the era of Reformations is a phenomenon which has been studied only to a certain level. There were very many cases of abolished or liquidated monasteries. The author concentrates only on two cases (Augustinian canonries in Kłodzko and Olomouc) where efforts to liquidate a monastery were met with resistance from the community or monastic structures. It is a multilayered topic, requiring a thorough analysis. Due to the fact that these disputes were interfered by a number of influential personalities (supreme provincial officials, nuncios, bishops, superiors of monastic orders etc.), it represents an ideal material to study the relationships within the high society in the era before the Battle of White Mountain. Besides the high politics we can also focus on other aspects – such as legal arguments of the conflicting parties or linguistic, art historical or theological layer. After research not only in Czech, but also in foreign archives (e.g. Rome, Kraków, Kłodzko, Wrocław, Vienna), the author refills or corrects older conclusions (Jan Tenora, Aloys Bach etc.). He also tries to verify the theory that within the Catholic Church those monasteries were abolished which were – in the economic and also spiritual layer – in a state of deep crisis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Oldřich Chládek 5.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Oldřich Chládek 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Oldřich Chládek 69 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Oldřich Chládek 420 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta x 411 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 305 kB