velikost textu

Návrhy a realizace dekorací barokního divadla v Čechách v 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrhy a realizace dekorací barokního divadla v Čechách v 18. století
Název v angličtině:
Designs and Realization of Scenery in Baroque Theatres in Bohemia in the 18th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Monika Benčová
Školitel:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Mgr. Ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D.
Id práce:
116961
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Baroko-Divadlo-Kresba-Scénografie-Galli Bibiena
Klíčová slova v angličtině:
Baroque-Theater-Drawing-Scenography-Galli Bibiena
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práce se zabývá dekoracemi barokního divadla na území České republiky v 18. století a zpracováním zejména jejich návrhů v návaznosti na šlechtické rody. Časový rozsah je vymezen působením rodiny GalliBibienů až po tvorbu Josefa Platzera. Dekorace zámeckého divadla jsou uvedeny na pozadí rakouských a italských vlivů, které přímo ovlivňovaly české prostředí a vzájemnou provázanost s dalšími barokními divadly v evropských městech.Dekorace zámeckého divadla uvádím na pozadí zahraničních vlivů (vídeňských a italských), které přímo působily na české prostředí a vzájemné provázanosti s dalšími barokními divadly v evropských městech. V této souvislosti se nabízí otázka, která se stala jednou z hlavních linií práce, a to jestli existovala čistě česká jevištní tvorba ovlivněná evropským divadelním uměním anebo se jednalo o uplatňování vídeňských a italských vzorů na českém území. A jestli se tak může mluvit o „českém jevištním umění“ anebo obecněji o středoevropském jevištním výtvarnictví.Od počátku byla práce koncipována tak, aby vyzdvihla ty nejlepší příklady v dané problematice. Ve své práci se nesnažím pojmout kompletně dílo všech známých umělců (scénografů), ať již českých či zahraničních, kteří se scénické tvorbě na území České republiky věnovali, ale zaměřuji se jen na některé příklady, jež výrazně ovlivnily divadelní produkci. Na základě srovnání situace v různých částech dnešní České republiky poukazuji na vývoj a vzájemné ovlivnění jednotlivých zámeckých scén a výměnu umělců. V dnes již nedochovaných divadlech, tak můžeme pracovat s domněnkou jisté kvality, zakládající se na jménu autora a tedy i s celkovou důležitostí, které divadlo mělo či jakého se snažil majitel šlechtického sídla dosáhnout.U některých konkrétních příkladů jsem se zabývala autorství či důvodům, proč polemizuji s původním připsáním. V takto vymezeném projektu jsem sledovala téma prostřednictvím dochovaných příkladů, na nichž jsem poukázala na postavení divadla u nás. Skrze rozdíly ve vývoji a mírou zaměstnanosti českých a zahraničních umělců jsem nasbírala informace. V práci jsem se tudíž zaměřila na problematiku i z pohledu umělců, kteří se podíleli na tvorbě dekorací. Díky tomu je možné ohodnotit míru účasti zahraničních scénografů v porovnání s domácími a zvláště jejich vzájemnou hierarchii.Přínosná je tím, že se snaží představit problematiku úzce zaměřenou na zámecké divadlo, avšak pojmout toto téma více komplexně, a to na několika konkrétních příkladech.Předkládá také první souhrnnější výběr jevištních návrhů souvisejících s produkcí na šlechtických sídlech, který kombinuje kresby známé již z 20. století s nově nalezenými a popsanými.
Abstract v angličtině:
Resumé This Ph.D. thesis deals with scenic designs and decorations of Baroque theatre in 18th century in Czech Republic. The paper presents development of theatre based on preserved decorations and scenic designs.And try to find the answer about scenic painting in Bohemia. The thesis focused mainly on scenic designes with connection to the aristocratic families. Timeline is defined by the work of Galli Bibiena´s family and the work of Josef Platzer. The scenic decorations are presented on the background of Austrian and Italian influences that directly affected Czech culture and mutual connection with the other baroque theatres in the European cities.In this context, the question arises, which has become one of the main lines of thesis, whether there was purely Czech stage design influenced by European theater art or the application of Viennese and Italian designs on the Czech territory.And whether it can be referred to as "Czech stage art" or more generally Central European stage design. From the beginning, the work was designed to highlight the best examples. In my thesis I do not try to conceive completely the work of all well-known artists (scenographers), whether Czech or foreign, who have been involved in scenic creation in the Czech Republic, but I focus only on some examples that have significantly influenced theater production.Based on a comparison of the situation in various parts of Czech Republic (in nowadays), I point out the development and mutual influence of individual castle scenes and the exchange of artists.In theaters that are no longer preserved, we can work with the assumption of a certain quality, based on the author's name, and thus with the overall importance that the theater owner was trying to achieve. For some specific examples I have dealt with authorship or the reasons why I argue with the original attribution. In this defined project, I followed the theme through the preserved examples, on which I pointed out the position of the theater in our country. Through the differences in development and employment rates of Czech and foreign artists, I collected information.Therefore, I focused on the issue from the perspective of artists who participated in the creation of decorations. This makes it possible to assess the participation rate of foreign stage designers in comparison with domestic and in particular their mutual hierarchy.It is beneficial to try to present the issue closely focused on the Castle Theater, but to embrace this topic more comprehensively on several specific examples. It also presents the first comprehensive selection of stage designs related to production at the aristocratic residences, which combines drawings known from the 20th century with the newly found and described ones.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Benčová 1.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Monika Benčová 5.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Benčová 240 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Benčová 238 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Monika Benčová 587 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Zdeněk Kazlepka, Ph.D. 2.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 158 kB