velikost textu

Antonio Campi (1523-1587). Mezi manýrou a barokem.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antonio Campi (1523-1587). Mezi manýrou a barokem.
Název v angličtině:
Antonio Campi (1523-1587). Between Mannerism and Baroque.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavla Hlušičková
Školitel:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
PhDr. Mgr. Petr Přibyl, Ph.D.
Id práce:
116960
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antonio Campi, manýrismus, baroko, Cavaliere dell´Abito di Cristo, Lombardie, Cremona, Milán, Emílie Romagna, Brescie, Lodi, Piacenza, Cadignano, Torre Pallavicina, Busseto, Castelleone, Meda, Inverigo, Fontanella, Bisuschio, Giulio Campi, Vincenzo Campi, Karel Boromejský, Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae, eklektismus, reformní klasicismus, kvadraturní malba
Klíčová slova v angličtině:
Antonio Campi, Mannerism, Baroque, Lombardy, Cremona, Milano, Emilia Romagna, Carlo Borromeo, Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae, eclectism, classicismo riformato
Abstrakt:
Předložená disertační práce zhodnotila formální, stylistickou a kontextuální analýzu malířské tvorby cremonského rodáka Antonia Campiho. Monografické zpracování Antoniovy malířské tvorby doplnilo ke stávajícím syntézám řadu informací, které byly v odborné literatuře doposud zcela vynechány – buď kvůli chybějící fotografické dokumentaci, nebo z důvodu, že badatel danou lokalitu nenavštívil. Práce zhodnotila Antoniovo dílo na základě revize archivního materiálu dochovaného v milánských a cremonských státních i církevních archivech, stejně jako na základě důkladného seznámení se sekundární literaturou. Chronologie Campiho produkce byla seřazena na základě stylistické a formální analýzy a zároveň byla obohacena o řadu srovnání z oblasti lombardsko-ligurského výtvarného prostředí. Pohled na Antoniovo dílo byl doplněn o kresby a deskové obrazy, které se v posledních letech objevily na trhu s uměním. Díky tomuto zevrubnému rozboru se ozřejmilo, že jednoduchá definice starší italské odborné literatury, která Antonia Campiho chápala jako malíře, jenž svou tvorbou formoval základy Caravaggiova šerosvitného přístupu v posledních desetiletích 16. století a v prvních letech 17. věku, se ukázala jako nepřesná. Vyšlo najevo, že se s tímto názorem nelze více ztotožnit. Neustálé změny nálad, překvapení, nevypočitatelnost, neklid a osobitost, hlavní premisy lombardské kresby definované Bernhardem Degenhartem, byly pozorovány v tvorbě cremonského malíře průřezově od 50. do 80. let 16. století. Cremonský malíř přejímal do své práce zcela vědomě řadu podnětů. Byly potvrzeny vlivy ze Záalpí, Parmy, Mantovy, Ferrary, Florencie, Janova a Říma. Campi se nechal ovlivňovat vzory staršího bratra Giulia, Camilla Boccaccina, Parmigianina, Giulia Romana, Savolda, Michelangela, Salviata, Dürera, Heemskercka nebo Cambiasa. Zároveň během svého života bedlivě naslouchal přáním objednavatelů – nejvíce Karlu Boromejskému a cremonským radním, která mu napříště zapovídala experimenty bez jejich předchozího odsouhlasení. Campi byl na druhé straně tvůrcem nových kompozic, které inspirovaly nejen jeho bratra Vincenza spolu s okruhem cremonských výtvarníků v čele s Lucou Cattapanem, Andreou Chiaveghinem a Giovannim Battistou Trottim, ale které také poutaly pozornost jeho soudobých milánských kolegů zvučných jmen, jakými byli Simone Peterzano, Giovanni Ambrogio Figino nebo Giovanni Paolo Lomazzo. Práce prokázala, že Campi se ve své plodné malířské produkci zabýval studiem světla a stínu na ploše obrazu. Jeho úsilí založené na tradici brešské školy podpořené kresbou podle živého modelu položilo základy šerosvitné malby, jež se v Lombardii rozvinula nejen v díle Caravaggiově, ale také v práci jeho bratra Vincenza, Tanzia da Varalla, il Cerana nebo Daniela Crespiho. Na základě dosažených znalostí lze konstatovat, že Antonia Campiho musíme chápat jako malíře zlomové epochy, který během své kariéry osciloval mezi všeobjímajícím eklektismem, středoitalskou manýrou, reformním klasicismem a šerosvitnou malbou raného baroka.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation evaluated the formal, stylistic and contextual analysis of the painting oeuvre of the Cremonese native Antonio Campi. Monographic elaboration of Campi´s oeuvre complement to the existing range of syntheses a number of information that has been in the literature so far omitted. The work assessed Antonio´s oeuvre on the revision of archival material preserved in Milanese and Cremonese state and church archives, as well as by the means of thorough study of the secondary literature. Chronology of Campi´s production was based on the stylistic and formal analysis and at the same time it has been enriched by a number of comparisons of the Lombardy-Ligurian region. Perspective at Antonio´s oeuvre was accompanied by drawings and panel paintings that have emerged in the art market in recent years. With this thorough analysis, it became clear that the simple definition of an older Italian scientific literature that had Antonio Campi understood as a painter, who by his work formed the basis of Caravaggio chiaroscuro approach in the last decades of the 16th century and in the early years of the 17th age, proved to be inaccurate. It became clear that with this view we can not identify ourselves any more. Constant changes in mood, surprise, unpredictability, restlessness and individuality, the main premises of Lombard drawings defined by Bernhard Degenhart, were observed in the production of a Cremonese painter from fifties to the eighties of the 16th century. Cremona painter borrowed consciously variety of stimuli in his work. There have been confirmed influences from Transalpine region, Parma, Mantua, Ferrara, Florence, Genoa and Rome. Campi took patterns from his older brother Giulio, Camillo Boccaccino, Parmigianino, Giulio Romano, Savoldo, Michelangelo, Salviati, Dürer, Heemskerck or Cambiaso. At the same time he listened intently to the wishes of his commissioners – above all Carlo Borromeo or Cremonese councilors, who forbade him henceforth experiments without their prior approval. On the other side, Campi was a creator of new compositions that inspired not only his brother Vincenzo, along with a range of Cremonese artists as Luca Cattapane, Andrea Mainardi called il Chiaveghino or Giovanni Battista Trotti, but also attracted the attention of his contemporary Milanese colleagues such as Simone Peterzano, Giovanni Ambrogio Figino or Giovanni Paolo Lomazzo. The dissertation proved that Campi was in his prolific production interested in the light and shadow on the surface of the image. His effort based on tradition of Brescia school supported by drawing of a live model laid the foundations of chiaroscuro painting, which was developed in Lombardy not only in the work of Caravaggio, but also in the work of his brother Vincenzo, Tanzio da Varallo, il Cerano or Daniel Crespi. Based on the achieved knowledge, we can say that Antonio Campi must be understood as a break-era painter, who during his career has been oscillating between embracing eclecticism, central Italian mannerism, reform classicism and chiaroscuro painting of the early Baroque period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Hlušičková 3.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavla Hlušičková 10.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Hlušičková 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Hlušičková 68 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavla Hlušičková 350 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petr Přibyl, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 374 kB