text size

Nová nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení v EU - základní principy a koordinace dávek v nemoci

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Nová nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení v EU - základní principy a koordinace dávek v nemoci
Titile (in english):
New regulations on the coordination of social security in the EU - basic principles and coordination of sickness benefits
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Václav Janalík
Opponents:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Thesis Id:
116913
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
19/06/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Práce vznikla v době, kdy jsou již téměř rok účinná nová nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009. Tato nařízení nahradila dříve používaná nařízení 1408/71 a 574/72, kterými byla stanovena pravidla koordinace národních systémů sociálního zabezpečení téměř 40 let. V práci jsem se vzhledem k rozsáhlosti problematiky zaměřil pouze na některé aspekty koordinace. První část je věnována obecně pojmu koordinace sociálního zabezpečení a pramenům koordinačního práva. Dále je v této části podrobně popsána osobní a věcná působnost nařízení. Prostor je věnován také některým novým pojmům, které nařízení obsahuje. V druhé části práce jsou popsány principy, na kterých je koordinace sociálního zabezpečení postavena, tzn. princip rovného nakládání, princip aplikace pouze jediných právních předpisů, princip exportu dávek a princip sčítání dob. Kromě těchto čtyř základních principů je popsáno i nové pravidlo pro asimilaci skutečností, které v zásadě tvoří nový princip, dříve aplikovaný pouze na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie. Třetí část je věnována institucionálnímu zabezpečení koordinace a to jak na úrovni EU, tak na úrovni národní. Jsou zde vyjmenovány všechny důležité subjekty a popsány jejich role a úkoly. Ve čtvrté části je věnován prostor novince v koordinačních pravidlech – zavedené povinné elektronické komunikace mezi institucemi sociálního zabezpečení ve všech státech EU. Kromě právního základu pro tuto elektronizaci je zde i stručný popis základních prvků nově budované komunikační sítě EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). V části páté je popsána koordinace jednoho konkrétního druhu dávek a to dávek v nemoci. V úvodu této kapitoly jsou uvedeny příklady aplikace základních principů koordinace v tomto konkrétním druhu dávek a zmíněny jsou také některé aplikační problémy, se kterými se české instituce sociálního zabezpečení potýkají. Dále je text členěn v souladu s příslušnou kapitolou nařízení, která upravuje koordinaci dávek v nemoci. Nejprve jsou popsány nároky na věcné dávky v nemoci v případě bydliště mimo příslušný stát, dále se práce věnuje problematice přechodného pobytu v zahraničí a značná část je věnována problematice plánovaného léčení v jiném členském státě.
Abstract:
It has been almost one year since the new Regulations No 883/2004 and 987/2009 came into force on 1.5.2010. These regulations replaced the former Regulations No 1408/71 and 574/72, which had been laying down the rules for coordination of the national social security systems for almost 40 years. As the extent of issue is relatively huge I have focused only on some aspects of coordination. The first chapter concerns the general concept of coordination and the sources of coordination law. It also includes the detailed description of personal and material scope of regulations. One part of this chapter is dealing also with some of the new concepts included in the regulation. The second chapter describes the basic social security coordination principles, ie. the principle of equal treatment, the principle of single applicable legislation, the principle of exporting the benefits and the aggregation principle. In addition to these four basic principles mentioned above new rule for the assimilation of facts is described. This is in fact a new principle, previously applied only on the basis of case-law. The third chapter focuses on organizational aspect at both EU and national levels. There are lists of all relevant bodies included together with description of their roles and responsibilities. The fourth chapter presents new coordination tool - the introduction of compulsory electronic communication between social security institutions in all EU countries. In addition to the characterization of the legal basis for this electronic data exchange, there is a brief description of the basic elements of the newly built communications network EESSI. The fifth chapter focuses on coordination of one particular group of benefits - sickness benefits. In the introduction to this chapter there are examples of application of basic coordination principles in this particular issue. Some application problems are also mentioned. Furthermore, the text is structured in accordance with the relevant chapter of coordination regulation which deals with the sickness benefits. First subchapter describes entitlement to sickness benefits in kind in case of residence outside the competent Member State, second subchapter deals with the issue of temporary stay abroad and a significant portion of this chapter is dedicated to the scheduled treatment in another Member State.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Václav Janalík 1.05 MB
Download Abstract in czech JUDr. Václav Janalík 42 kB
Download Abstract in english JUDr. Václav Janalík 42 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 336 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 459 kB
Download Defence's report 127 kB