velikost textu

Role tří hlavních aktérů v rozpoutání občanské války v Bosně a Hercegovině a její počátky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role tří hlavních aktérů v rozpoutání občanské války v Bosně a Hercegovině a její počátky
Název v angličtině:
The role of three key players in unleashing of civil war in Bosnia and Herzegovina and its beginnings
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Zavadilová
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Oponent:
Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D.
Id práce:
116842
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jugoslávie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko, občanská válka, Slobodan Milošević, Franjo Tudjman, Alija Izetbegović
Klíčová slova v angličtině:
Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, civil war, Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman, Alija Izetbegovic
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce analyzuje podíl, jaký měli tři bývalí prezidenti republik Bosny a Hercegoviny, Srbska a Chorvatska, v případě rozpoutání občanské války v Bosně a Hercegovině, která probíhala v letech 1992 až 1995. Občanská válka byla nejkrvavějším konfliktem v Evropě od druhé světové války. Teritoriálně je práce zaměřena na území bývalé Jugoslávie. Zpracovávané období odpovídá létům 1989-1992, tedy doba rozpadu SFRJ a vzniku nových republik. Vzhledem k tomu, že je pozornost věnována i životům jednotlivých prezidentů, tzn. Slobodanu Miloševićovi, Franjo Tudjmanovi a Aliji Izetbegovićovi, zabíhá práce časově až do období 50./60. let. Důraz je kladen zejména na jejich politický život a postupné získávání moci. Nutné je hned na počátku připomenout rozpad SFRJ, aby bylo možné se zaměřit na další vývoj. V závěru je pozornost věnována dohodám týkajících se případného rozdělení Bosny a Hercegoviny, čímž by byla dovršena snaha bosenských Srbů a Chorvatů o připojení co největší části země k samotnému Srbsku a Chorvatsku. V neposlední řadě je zachycen vývoj války v průběhu roku 1992. Klíčová slova Jugoslávie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko, občanská válka, Slobodan Milošević, Franjo Tudjman, Alija Izetbegović
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyzes the share of the three former presidents of the republic of Bosnia and Herzegovina, Serbia and Croatia, who had in the case of civil war in Bosnia and Herzegovina, which took place from 1992 to 1995. The Civil War was the bloodiest conflict in Europe since World War II. Work is focused on the territory of the former Yugoslavia. Processed period corresponds to the years of 1989-1992, i.e. the time the dissolution of Yugoslavia and the establishment of new republics. In view of the fact that attention is paid to the life of presidents, i.e. Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman and Alija Izetbegovic, the work is focused on the period of 50./60. years too. Emphasis is put on their political life and the gradual acquisition of power. It is necessary at the outset to remind disintegration of Yugoslavia, in order to focus on further development. In conclusion, attention is paid to the agreements relating to any division of Bosnia and Herzegovina, which was completed by the effort of Bosnian Serbs and Croats to join the greatest part of the country to the Serbia and Croatia. Finally, it is captured in the course of the war during 1992. Keywords Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, civil war, Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman, Alija Izetbegovic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Zavadilová 906 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Zavadilová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Zavadilová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Šístek, M.A., Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB