velikost textu

Plukovník Jaroslav Sommer, osud vojáka poznamenaný dvěma diktaturami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plukovník Jaroslav Sommer, osud vojáka poznamenaný dvěma diktaturami
Název v angličtině:
Colonel Jaroslav Sommer, the fate of an ordinary soldier affected by two dictatorships
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Sommer
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Čížek, Ph.D.
Id práce:
116839
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Soudobé dějiny (HVK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jaroslav Sommer, Západ, Polský legion, Československá samostatná obrněná brigáda, Květoslav Prokeš, druhá světová válka
Klíčová slova v angličtině:
Jaroslav Sommer, West, Polish legion, Czechoslovak independent armoured brigade group, Květoslav Prokeš, second world war
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Plk. Jaroslav Sommer, osud obyčejného vojáka poznamenaný dvěma diktaturami“ se snaží prostřednictvím metody komparace sekundární literatury a vlastního archivního výzkumu, přiblížit život plukovníka Jaroslava Sommera. Autor na základě rodinných informací odhaluje životní příběh svého příbuzného Jaroslava Sommera, který bojoval ve druhé světové válce na Západě. Jeho skutky v československé armádě jsou natolik zajímavé, že si dozajista zasluhují pozornost a detailní historický výzkum. Práce se zaměřuje na životní milníky Jaroslava Sommera, jež jsou zasazeny do dobového kontextu. Autor pomocí získaných materiálů dochází k závěru, že klíčovým faktorem, jenž významným způsobem ovlivnil Sommerův život, je jeho odchod do zahraničního odboje. Zvláště jeho pobyt na Západě, jež byl záminkou pro jeho odchod z armády a následnou perzekuci ze strany komunistické totality, se může považovat za určující. Téma práce je nejen obohacující z perspektivy konkrétní rodinné historie, ale také nám umožňuje otevřít témata, týkající se dobového kontextu. Osud jednoho vojáka nám pomáhá přiblížit spletinou etapu československých, ale zároveň i mezinárodních dějin první poloviny dvacátého století.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor Thesis "Colonel Jaroslav Sommer, the fate of an ordinary soldier effected by two dictatorships " attempt to descibe the lifestory of Colonel Jaroslav Sommer with use of comparison method of secondary literature and thorough Archive research. Author based on family information reveals the story of his relative Jaroslava Sommer, who fought in the Second World War in the West. His actions in the Czechoslovak army are so interesting that it certainly deserve attention and detailed historical research. The thesis focuses on Jaroslava Sommers life milestones, that are placed in historical context. By using the obtained materials leads to the conclusion that the key factor that significantly influenced Sommers life, was joining to foreign resistance. Especially his stay in the West, which was the pretense for his departure from the army and the subsequent persecution by the communist regime, can be regarded as decisive. The theme of the thesis is rewarding not only from the perspective of a specific family history, but also allows us to open up issues concerning contemporary context. The fate of one soldier helps bring complicated phase of czechoslovakian, but also international history in the first half of the twentieth century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Sommer 329 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Sommer 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Sommer 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Čížek, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB