velikost textu

Německá energetická politika a obnovitelné zdroje energie - od nacionalizace k pragmatizaci?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Německá energetická politika a obnovitelné zdroje energie - od nacionalizace k pragmatizaci?
Název v angličtině:
German Energy Policy and Renewable Energy Sources - from Nationalization to Pragmatisation?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Pánková
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Oponent:
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Id práce:
116833
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Německo, energetický mix, energetická politika, energetická strategie, zákon o obnovitelných zdrojích energie, obnovitelné zdroje energie, nacionalizační přístup, pragmatický přístup.
Klíčová slova v angličtině:
Germany, Energy Mix, Energy Policy, Energy Strategy, Renewable Energy Act, Renewable Energy Sources, Nationalistic Approach, Pragmatic Approach.
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá německou energetickou politikou a obnovitelnými zdroji energie v období 1990–2012. Zajištění stabilních, pravidelných a nepřerušovaných dodávek energie je jednou z nejdůležitější částí bezpečnosti každého moderního státu. Hlavním cílem této práce je zasazení německé energetické politiky a především politiky obnovitelných zdrojů do určitého rámce využitím teorie Pavlíny Springerové. Tato teorie se týká nacionalizačního a pragmatického přístupu k energetické politice a Springerová tuto teorii formulovala na základě výzkumu energetických politik v Latinské Americe. Na začátku jsou představeny oba přístupy. Dále je prostor věnován energetickému mixu Německa, výhodám a nevýhodám obnovitelných zdrojů pro Německo, energetickým programům a zákonům v letech 1990–2012 a současnému stavu Německa. Poslední kapitola se pokouší objasnit německou energetickou politiku na základě Springerové teorie přístupů k energetické politice.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with German energy policy and renewable energy sources in the period of 1990–2012. Ensuring of stable, regular and uninterrupted supply of energy is one of the most important parts of security of every modern state. The main objective of this thesis is to create a suitable frame for German energy policy and especially for policy of renewables using theory of Pavlína Springerová. This theory deals with nationalistic and pragmatic approaches to energy policy and Springerová formulated this theory in the context of research of energy policies in Latin America. In the beginning, both approaches are presented. Then the attention is devoted to energy mix of Germany, advantages and disadvantages of renewables for Germany, energy programs and laws between 1990 and 2012 and current situation in Germany. The last chapter tries to clarify German energy policy of renewable energy sources using Springerová`s theory of approaches to energy policy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Pánková 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Pánková 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Pánková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 473 kB