velikost textu

Multifunkční zemědělství v Česku po vstupu do Evropské unie: konceptualizace, vývoj a regionální diferenciace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multifunkční zemědělství v Česku po vstupu do Evropské unie: konceptualizace, vývoj a regionální diferenciace
Název v angličtině:
Multifunctional agriculture in Czechia after accesion to the European Union: conceptualisation, development and regional differentiation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Hrabák
Školitel:
RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
RNDr. Marie Novotná, CSc.
Konzultanti:
Mgr. Jan Kabrda, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Id práce:
116779
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 3. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zemědělství, rozvoj venkova, dotační politika, sítě kontaktů, sociální kapitál, Česko
Klíčová slova v angličtině:
agriculture, rural development, subsidy, networks, social capital, Czechia
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá koncepty multifunkčního zemědělství v kontextu proměn českého zemědělství v postsocialistickém období. Hlavním cílem práce bylo v obecné rovině diskutovat koncepty multifunkčního zemědělství, známé již více než tři dekády zejména z anglosaského prostředí, a analyzovat vývoj českého zemědělství a uplatňování multifunkčního zemědělství především v období po vstupu Česka do Evropské unie, včetně vnímání multifunkčních aktivit zemědělci. V úvodní části práce jsou diskutovány jednak koncepty multifunkčního zemědělství jako nekomoditní produkce (OECD 2001) a integrální součásti rozvoje venkova (Van der Ploeg, Roep 2003), jednak zemědělská multifunkcionalita (Wilson 2007). Empirická část práce byla založena na kvantitativním hodnocení regionální diferenciace multifunkčního zemědělství v Česku, územní koncentrace multifunkčních aktivit a závislosti mezi proměnnými, které jejich realizaci ovlivňují. Hodnocení vnímání multifunkčních aktivit zemědělci je výsledkem terénního výzkumu, resp. rozhovorů se zemědělci ve třech zájmových typově odlišných venkovských oblastech (ORP Nepomuk, Kralovice, Tachov). Na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že v českém zemědělství probíhají podobné procesy, které se popisují v anglosaských zemích. Jejich projevy jsou však často odlišné, hlavně vzhledem ke specifickému vývoji českého zemědělství v období komunistického režimu, postsocialistické transformace a integrace Česka do nadnárodních struktur. Multifunkční zemědělství, tak jak jej známe ze zemí západní Evropy, se v Česku uplatňuje. Na jeho konkrétní projevy mají vliv zejména vnější rámce – podpora Evropské unie (společná zemědělská politika). To potvrdil rozvoj některých multifunkčních aktivit v období před vstupem Česka do EU i po něm. Na základě analýzy regionální diferenciace byla zjištěna významná koncentrace multifunkčního zemědělství jako nekomoditní produkce do oblastí s horšími přírodními podmínkami pro zemědělství. Proti tomu multifunkční zemědělství jako integrální součást rozvoje venkova nemá, vyjma ekologického zemědělství, silnou vazbu na přírodní podmínky vhodné pro zemědělství. Dále byla odhalena prostorová nerovnoměrnost zastoupení multifunkčních aktivit. Terénním výzkumem bylo zjištěno, že ve všech zájmových typově odlišných venkovských oblastech lze nalézt zemědělce dosahující silné multifunkcionality. Klíčová slova: zemědělství, rozvoj venkova, multifunkční zemědělství, produktivismus, postproduktivismus, Česko 7
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation deals with the concepts of multifunctional agriculture in the context of transformations of Czech agriculture in the post-communist era. In general, the study mainly wanted to discuss the concepts of multifunctional agriculture, known for over three decades, especially from the Anglo-Saxon environment, and to analyse the development of Czech agriculture as well as application of multifunctional agriculture especially in the period after Czechia’s joining the European Union, including the perception of multifunctional activities by farmers. The initial part of the study discusses the concepts of multifunctional agriculture as non- commodity production (OECD 2001) and an integral part of rural development (Van der Ploeg, Roep 2003) on the one hand and of agricultural multifunctionality (Wilson 2007), on the other. The empirical part of the work was based on a quantitative assessment of regional differentiation of multifunctional agriculture in Czechia, the territorial concentration of multifunctional activities and dependence between the variables that influence its implementation. The evaluation of the perception of multifunctional activities by farmers has resulted from a field survey, or interviews conducted with farmers in three areas of interest of various types (municipality with extended powers Nepomuk, Kralovice, Tachov). Based on the conducted survey, one can state that in the Czech agriculture there are similar processes underway as those described in Anglo-Saxon countries. However, their signs often much differ, primarily due to the specific development of Czech agriculture in the Communist era, the post-communist transformation and Czechia’s integration into multinational structures. In the form it is known from Western European countries, multifunctional agriculture also appears in Czechia. Its specific signs are primarily influenced by external frameworks – the support by the European Union (Common Agricultural Policy). This has been confirmed by the boom of the multifunctional activities prior to Czechia’s EU entry and after it. Based on an analysis of regional differentiation, a significant concentration of multifunctional agriculture as non-commodity production in the areas with worse natural conditions for agriculture was uncovered. By contrast, multifunctional agriculture as an integral part of rural development does not have, with the exception of organic agriculture, any strong link to natural conditions suitable for agriculture. In addition, there was an examination of spatial unevenness of the representation of multifunctional activities. The field survey proved that in all rural areas of interest with various types, one can find the farmers who have reached strong multifunctionality. Key words: agriculture, rural development, multifunctional agriculture, productivism, post-productivism, Czechia 8
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Hrabák 15.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Hrabák 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Hrabák 113 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jiří Hrabák 800 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Novotná, CSc. 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.27 MB