velikost textu

Zpracování časopiseckých článků pro digitální knihovnu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zpracování časopiseckých článků pro digitální knihovnu.
Název v angličtině:
Processing Journal Articles For a Digital Library
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ivana Šlapáková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Linda Jansová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Id práce:
116770
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analytické zpracování, bibliografie, bibliografická data, články v časopisech, Digitální knihovna Akademie věd ČR, digitální knihovny
Klíčová slova v angličtině:
analytical description, bibliography, bibliographic data, journal articles, Digital Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic, digital libraries
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Cílem této diplomové práce je navrhnout optimalizaci procesu zpracování časopiseckých článků v Digitální knihovně Akademie věd České republiky. Pro tento účel je nejprve popsán současný stav zpracování článků a zhodnoceny jeho slabé stránky. Poté je v práci navrhnuta optimalizace procesu zpracování článků ve dvou krocích. Prvním je výběr jednoho knihovního systému pro zpracování článků a druhým je využití záznamů článků ze tří externích zdrojů. Hlavní přínos této práce spočívá ve vyhodnocení využitelnosti těchto zdrojů a možnosti stahování záznamů článků z jednotlivých časopisů. Z patnácti časopisů, navržených na stahování jejich článků, bylo pět vyhodnoceno jako vyhovující.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The aim of presented master thesis is to suggest the optimization of articles processing in the Digital Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The present state of journal articles processing is described and the weaknesses are evaluated. The journal articles processing optimization is suggested in two steps. The first step is to choose only one integrated library system for journal articles processing. The second step is using the system of shared cataloging and the proper use of three external resources. The main contribution of this thesis is the deep evaluation of the external journal articles records resources and the process of shared cataloging. Fifteen journals were proposed to the process of shared cataloging and record downloading but only five of them are suitable for this process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Šlapáková 896 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ivana Šlapáková 214 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivana Šlapáková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivana Šlapáková 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Linda Jansová, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB