velikost textu

Vliv demografických změn na technickou infrastrukturu obcí v České republice – případová studie odpadového hospodářství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv demografických změn na technickou infrastrukturu obcí v České republice – případová studie odpadového hospodářství
Název v angličtině:
Impact of demographic changes on municipal technical infrastructure in the Czech Republic – case study of waste management
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kristýna Rybová
Školitel:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Id práce:
116745
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpadové hospodářství, demografický vývoj, průměrná velikost domácnosti, věk, index maskulinity, Česká republika, regresní analýza, geograficky vážená regrese
Klíčová slova v angličtině:
waste management, demographic development, average household size, age, index of masculinityCzech Republic, regression, geographically weighted regression
Abstrakt:
Vliv demografických změn na technickou infrastrukturu obcí v České republice – případová studie odpadového hospodářství Abstrakt Cílem této práce je kvantifikovat vliv demografických změn na produkci komunálního odpadu v domácnostech v České republice v současnosti a zároveň porovnat jejich vliv s vlivem dalších faktorů. Na základě rešerše literatury a statistických dat dostupných pro Českou republiku byl identifikován soubor 22 vysvětlujících proměnných týkajících se struktur obyvatelsva podle věku, pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání a sektoru zaměstnání, dále také velikosti domácností, nezaměstnanosti, kupní síly, hustoty osídlení a základních charakteristik bydlení, s jejichž pomocí bylo usilováno o vysvětlení produkce komunálního odpadu celkem, směsného komunálního odpadu a odděleně sbíraných složek odpadu (skla a plastů). Ukázalo se, že demografické proměnné, a to především průměrná velikost domácností, pohlaví, věk, vzdělanostní struktura nebo sektor zaměstnání, mají na produkci těchto složek odpadu statisticky významný, ale obecně spíše slabý vliv. Vzhledem k tomu, že podrobná analýza jednotlivých proměnných naznačovala, že proměnné jsou v prostoru velmi variabilní a vykazují prostorovou nestacionaritu, bylo v dalším kroku přistoupeno k analýze vztahu vybraných proměnných s použitím metody geograficky vážené regrese. Výsledky této metody odhalily, že vliv jednotlivých proměnných na produkci všech zkoumaných složek komunálního odpadu je v prostoru velmi proměnlivý a dochází i ke změnám směru závislosti. Klíčová slova: odpadové hospodářství, demografický vývoj, průměrná velikost domácnosti, věk, index maskulinity, Česká republika, regresní analýza, geograficky vážená regrese
Abstract v angličtině:
Impact of demographic changes on municipal technical infrastructure in the Czech Republic – case study of waste management Abstract The aim of this study is to quantify the impact of demographic development on the current household production of municipal waste in the Czech Republic and at the same time to compare their influence with the impact of other factors. Based on a literature review and statistical data available for the Czech Republic, a set of 22 explanatory variables concerning structure of population by age, gender, highest education and employment, as well as the size of households, unemployment, purchasing power, population density and basic characteristics of housing was identified in order to explain the production of municipal solid waste, mixed municipal waste and separately collected waste components (glass and plastics). It has turned out that demographic variables, especially the average household size, gender, age, level of education or sector of employment have a statistically significant but rather weak impact on the production of these waste streams. Given that the detailed analysis of the variables indicated that there is a significant spatial variability of these characteristics and that they exhibit spatial non- stationarity, the next step was to analyze the relationship of the selected variables using the geographically weighted regression. The results of this method revealed that the influence of individual variables on the production of all studied streams of municipal waste varies considerable in space and there are also changes in the direction of dependence. Keywords: waste management, demographic development, average household size, age, index of masculinityCzech Republic, regression, geographically weighted regression
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Rybová 26.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Rybová 4.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Rybová 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Rybová 60 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kristýna Rybová 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 613 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 723 kB