velikost textu

Direct monitoring of metal-catalyzed reactions using electrospray ionization mass spectrometry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Direct monitoring of metal-catalyzed reactions using electrospray ionization mass spectrometry
Název v češtině:
Přímé monitorování reakcí katalyzovaných kovy pomocí hmotnostní spektrometrie s elektrosprejovou ionizaci
Typ:
Disertační práce
Autor:
Alexandra Tsybizova, Ph.D.
Školitel:
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Oponenti:
doc. Ullrich Jahn, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
Id práce:
116703
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Organokovová chemie, hmotnostní spektrometrie, DFT výpočty, IRMPD spektroskopie, reakční mechanismy
Klíčová slova v angličtině:
organometallic chemistry, mass spectrometry, DFT calculations, IRMPD spectroscopy, reaction mechanisms
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná dizertační práce je zaměřena na studium reakcí katalyzovaných kovy s použitím hmotnostní spektrometrie spojené s elektrosprejovou ionizací představující základní metodu výzkumu. Nicméně další metody jako tandemová hmotnostní spektrometrie, infračervená multifotonová disociační spektroskopie a kvantově chemické výpočty byly použity pro dořešení a podporu výsledků a návrhů. Organokovová chemie zahrnuje širokou škálu často velmi komplikovaných témat, tato práce je zaměřena na řešení pouze několika z nich. První část dizertační práce se věnuje studiu chování acetátu mědi v organických rozpouštědlech, druhá výzkumu mědí katalyzovaného aerobního cross couplingu thiolesterů a arylboronových kyselin, třetí studiu koordinace a vazebné aktivace nikl(II) - fenylpyridiniových komplexů a poslední výzkumu karboxylátem asistované C-H aktivace.
Abstract v angličtině:
Abstract The current dissertation thesis is focused on the investigation of metal-catalyzed reactions using electrospray ionization mass spectrometry as the primary research technique. However, other gas- phase methods such as tandem mass spectrometry, infrared multiphoton dissociation spectroscopy and quantum chemical calculations have also been involved to unravel and support the findings and proposals. As organometallic chemistry is a very broad and complicated topic, this thesis is only focused on a few projects. The fist of them is dedicated to copper acetate speciation in organic solvents, the second - to the mechanistic investigation of copper catalyzed aerobic cross coupling of thiol esters and arylboronic acids, the third studied coordination and bond activation of nickel(II) – phenylpyridine complexes and the last investigated carboxylate assisted C-H activation reactions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alexandra Tsybizova, Ph.D. 23.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Alexandra Tsybizova, Ph.D. 918 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alexandra Tsybizova, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alexandra Tsybizova, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Alexandra Tsybizova, Ph.D. 2.62 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ullrich Jahn, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 623 kB
Stáhnout Errata Alexandra Tsybizova, Ph.D. 26.62 MB