velikost textu

Effect of selected endocrine disruptors on the male mouse reproductive system in vivo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effect of selected endocrine disruptors on the male mouse reproductive system in vivo
Název v češtině:
Vliv vybraných endocrinních disruptorů na reprodukční systém myších samců in vivo
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Žatecká
Školitel:
RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc.
Oponenti:
Ing. Michal Kubelka, CSc.
RNDr. Jiří Kaňka, DrSc.
Id práce:
116696
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Vývojová a buněčná biologie (P1529)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Spermatogeneze, neplodnost, exprese genů, epigenetické změny, protaminy, polutanty
Klíčová slova v angličtině:
Spermatogenesis, infertility, gene expression, epigenetic changes,protamines , pollutants
Abstrakt:
Souhrn Každý den je do našeho prostředí uvolňováno ohromné množství tzv. polutantů životního prostředí, které mohou negativně ovlivnit naše zdraví. Některé z těchto sloučenin jsou hormonálně aktivní látky (tzv. endokrinní disruptory), které mohou interferovat s naším hormonálním systémem. Hormonální systém ovlivňuje správnou funkci mnoha fyziologických procesů a je jeden z nejdůležitějších regulačních systémů v organismu. I reprodukční systém je do značné míry regulován různými hormony a jejich správná funkce je zásadní pro tvorbu gamet, oplodnění a vývoj embrya. Proto znečištění životního prostředí je považováno za jednu z možných příčin zvýšené neplodnosti v lidské populaci. V našich studiích jsme se proto rozhodli studovat vliv dvou endokrinních disruptorů (tetrabrombisfenol A - TBBPA a zearalenon - ZEA) na samčí reprodukční systém myší in vivo. Podle našich výsledků je TBBPA schopen indukovat apoptózu testikulárních buněk, stejně jako změny v expresi vybraných testikulárních genů a protaminaci spermií. Dále naše výsledky naznačují, že při kontinuální expozici TBBPA dochází k akumulaci jeho negativního vlivu v další generaci v závislosti na tom, zda rodiče byli nebo nebyli ovlivněni. Jedním z možných mechanismů trans-generačního přenosu by mohly být pozorované změny v protaminaci spermií. Výsledky z naší další studie ukázaly, že ZEA má negativní vliv na kvalitu spermií, zejména na koncentraci a morfologii. Výsledky z analýzy genové exprese naznačují, že mezi nejvíce ovlivněné buňky patří spermatogonie a meiotické zárodečné buňky. Naše výsledky rovněž ukázaly, že nižší dávka ZEA má výraznější efekt na testované reprodukční parametry než dávka vysoká. V naší poslední studii jsme analyzovali expresi vybraných genů ve vzorcích z testikulárních biopsií pacientů s azoospermií, kteří podstoupili TESE. Naše výsledky ukazují, že analýza genové exprese může být užitečnou diagnostickou metodou, která pomůže k výběru nejvhodnějšího postupu pro každého pacienta.
Abstract v angličtině:
Abstract In our environment there are many compounds which can negatively influence humans and wildlife. Every day, a vast number of environmental pollutants are released into our environment and there is no way to avoid their exposure. Some of these compounds can even mimic endogenous hormones and interfere with our endocrine system (so called endocrine disruptors), which is the key regulatory system controlling almost all physiological processes in human and animal bodies. Also the reproductive system is largely regulated by various hormones, and their proper function is crucial for gamete formation, fertilization and embryo development. Environmental pollutants are therefore considered as one of the possible causes of increased infertility in human population. This prompted us to study the effect of two endocrine disruptors (tetrabromobisphenol A – TBBPA, and zearalenone – ZEA) on the male mouse reproductive system in vivo. According to our results, TBBPA is able to induce apoptosis as well as changes in the expression of selected testicular genes and sperm protamination. Our results also suggest that permanent exposure to TBBPA slightly enhances its effect in the next generation, depending on whether the parents have been affected or not. We hypothesized that differential protamination of the sperm DNA may be one of the possible mechanisms of trans-generational transmission of the pathological phenotypes induced by environmental pollutants. Results from our next study have shown that ZEA is able to negatively influence the sperm quality, mainly sperm concentration and morphology. Based on our results from gene expression analysis we assumed that the most affected cells are spermatogonia and meiotic germ cells. Our results have also shown that the lower dose of ZEA had a greater effect on exposed animals. Finally, in the third part of the presented work we analyzed expression of selected genes in specimens from testicular biopsies of azoospermic patients who underwent TESE. Our results showed that gene expression analysis can be an additional and useful tool for assessing the most suitable procedure for each patient.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Žatecká 30.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Žatecká 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Žatecká 328 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Žatecká 873 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Michal Kubelka, CSc. 480 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Kaňka, DrSc. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 547 kB