velikost textu

Růst a pohlavní dimorfismus u vybraných zástupců listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Růst a pohlavní dimorfismus u vybraných zástupců listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea).
Název v angličtině:
Growth and sexual selection in selected representatives of scarabaeoid beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea).
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Vendl
Školitel:
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Michal Knapp, Ph.D.
RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
Id práce:
116695
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Růst, alometrie, sexuálnií selekce, ontogeneze, brouci, Scarabaeoidea
Klíčová slova v angličtině:
Growth, alometry, sexual selection, ontogeny, Coleoptera, Scarabaeoidea
Abstrakt:
ABSTRAKT Zlatohlávci jsou známou skupinou brouků s nápadným pohlavním dimorfismem. Přesto, na rozdíl od jiných listorohých brouků, u nich bylo studium tohoto fenoménu poměrně opomíjeno. Týká se to i pohlavního dimorfismu ve velikosti - u živočichů velmi rozšířeného jevu. Ačkoliv byly příčiny tohoto dimorfismu hojně zkoumány na ultimátní úrovni, vývojovým mechanismům je dosud porozuměno málo. Zkoumali jsme proto vývoj pohlavního dimorfismu u několika druhů zlatohlávků lišících se mírou dimorfismu ve velikosti. Zjistili jsme, že zatímco u druhů s výrazným dimorfismem se rozdíly mezi samci a samicemi začínají objevovat již v prvním instaru a dále se během vývoje zvětšují, u méně dimorfních druhů tyto rozdíly vznikají během jediného instaru. Rovněž jsme nalezli variabilitu ve způsobu, jakým dimorfismus vzniká, a to jak mezi druhy, tak mezi instary: jak různá doba vývoje, tak rychlost růstu byly odpovědné za vznik dimorfismu. Ukázali jsme ale také, že se pohlaví můžou lišit v růstové trajektorii - samci pokračují v růstu delší dobu než samice, a to i v případech, kdy celková doba trvání instaru je stejná. Chtěli jsme rovněž doplnit chybějící informace o zastoupení pohlavního dimorfismu ve velikosti u zlatohlávků. Zdá se, že přítomnost větších samců je u zlatohlávků rozšířenější než ve většině hmyzích skupin (v nichž převažují spíše větší samice). Naše výsledky také naznačují, že dimorfismus ve velikosti může být spojen rovněž s dimorfismem ve tvaru těla. Dále se ukázalo, že existují rozdíly ve velikosti a tvaru těla mezi rohatými a bezrohými druhy zlatohlávků. V rámci studia ontogeneze zlatohlávkovitých jsme popsali larvální morfologii 12 druhů ze tří tribů. Larvy tribu Taenioderini nebyly doposud známé a 8 námi popsaných druhů podstatně přispělo ke zvýšení znalostí o této skupině. Přitom právě znalost larvální morfologie se ukázala jako velmi podstatná pro studium fylogeneze listorohých brouků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Flower chafers are well-known beetles with apparent sexual dimorphism. Yet, in contrast to other groups of scarab beetles, only little attention has been paid to various aspects of this phenomenon. It concerns also sexual dimorphism in size, which is very common in animals. Although ultimate causes of sexual size dimorphism have been extensively studied, the developmental mechanisms are still only poorly understood. We investigated proximate causes of sexual size dimorphism in several differentially dimorphic flower chafer species. We found that in highly dimorphic species the dimorphism started to develop already in the first instar and tended to accumulate through successive larval development. In contrast, the sexes in species with a relatively low dimorphism diverged in size during only one instar. Moreover, we found variability not only in when the dimorphism arises during development, but also how: sex-related differences in both the instar duration and average growth rate were the proximate causes of sexual size dimorphism. In addition, we showed that the sexes may differ also in growth trajectory - males had relatively longer period of rapid growth than females, even in cases where the absolute development times were similar in both sexes. Further, we focused on systematic survey of sexual size dimorphism in flower chafers. It seems that male-biased sexual size dimorphism is more common in Cetoniinae than in other insect groups (where the female-biased sexual size dimorphism predominantly occurs). Our results also indicate that this dimorphism in size can be associated with sexual differences in body shape. In addition, it seems probable that there exist differences in body size and shape between horned and hornless species. As a part of the study of immature stages of Cetoniinae, we described larval morphology of 12 species from three tribes. Larvae of the tribe Taenioderini were described for the first time, and the newly described 8 species significantly contributed to our understanding of this group. This is because larval morphology proved to be a very useful for study of scarabaeoid phylogeny.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Vendl 13.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Vendl 431 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Vendl 351 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Vendl 1.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Michal Knapp, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. 477 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 108 kB