velikost textu

Effect of abiotic and biotic factors on Leishmania development in sand fly vectors

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effect of abiotic and biotic factors on Leishmania development in sand fly vectors
Název v češtině:
Vliv abiotických a biotických faktorů na vývoj leishmanií v přenašečích
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Hlaváčová
Školitel:
prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Oponenti:
prof. Bülent Alten
prof. Dr. Yara Maria Traub-Cseko
Konzultant:
RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Id práce:
116677
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Parazitologie (P1522)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Leishmania, Phlebotomus, Lutzomyia, teplota, gregariny, Leptomonas seymouri
Klíčová slova v angličtině:
Leishmania, Phlebotomus, Lutzomyia, temperature, gregarines, Leptomonas seymouri
Abstrakt:
Abstrakt Práce je věnována vývoji leishmanií v jejich přenašečích flebotomech, se zaměřením na faktory, které mohou tento vývoj ovlivňovat. Za jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících šíření leishmaniózy, jsou považovány globální změny klimatu, a proto byla první část práce věnována vlivu teploty na vývoj leishmanií ve flebotomech. Tři druhy leishmanií byly studovány ve dvou rozdílných teplotách (20 a 26 °C); L. infantum v přirozených přenašečích Lutzomyia longipalpis a Phlebotomus perniciosus a dva blízce si příbuzné druhy z podrodu Viannia, L. braziliensis a L. peruviana v Lu. longipalpis. Leishmania peruviana se vyvíjela dobře pouze v nižší z testovaných teplot, ve vyšší teplotě téměř všechny infekce vymizely mezi dnem 2 a 8 po sání, tj. v době, kdy dochází k defekaci strávené krve. Domníváme se proto, že L. peruviana, jakož to druh vyskytující se v Andách, je adaptována na pomalejší metabolismus přenašečů žijících v nižších teplotách. Naopak, druhy L. infantum a L. braziliensis se úspěšně vyvíjely za obou sledovaných teplot, což by mohlo mít význam pro jejich další šíření do nových oblastí. Dále jsme studovali vliv gregariny Psychodiella sergenti na vývoj L. tropica v přenašeči Phlebotomus sergenti. Gregariny jsou u flebotomů běžně nacházeny a je navíc známo, že u komárů mohou ovlivnit vývoj jiných parazitů. My jsme však nepozorovali žádný signifikantní rozdíl ve vývoji L. tropica v P. sergenti s gregarinami a bez gregarin, leishmanie se vyvíjely obdobně a u obou skupin samic byly pozorovány v pozdější fázi vývoje silné infekce. Můžeme tedy shrnout, že koinfekce s gregarinami neměla na vývoj leishmanií žádný vliv. Vzhledem k tomu, že u pacientů s viscerální leishmaniózou byl nedávno izolován jednohostitelský trypanosomatid Leptomonas seymouri a flebotomové jsou zvažováni jako jeho možní přenašeči, v třetí části práce jsme testovali schopnost L. seymouri přežívat a vyvíjet se v přenašečích L. donovani; P. argentipes a P. orientalis. Leptomonas seymouri byla schopna po několik dní přetrvávat v obou studovaných flebotomech, nicméně procenta nakažených samic a intenzity infekce postupně klesaly, až vymizely. Tento trend nezměnila ani koinfekce s L. donovani, ačkoliv se leishmanie po celou dobu sledování vyvíjeli dobře. Role flebotomů v přenosu L. seymouri je tedy nepravděpodobná.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with Leishmania development in sand flies focusing on factors that could affect the vectorial part of their lifecycle. First, we examined an effect of temperature on Leishmania development in sand flies since the global warming was suggested to be one of the most important factors affecting dissemination of leishmaniasis. Development of three Leishmania species were studied at two different temperatures (20 and 26°C); L. infantum in natural vectors Lutzomyia longipalpis and Phlebotomus perniciosus, and two closely related Viannia species L. braziliensis and L. peruviana in Lu. longipalpis. Leishmania peruviana thrived well only at the lower temperature tested. At the higher temperature, most of infections were lost between days 2 and 8 post feeding, i.e. time of blood-meal remnants defecation. This suggests that this Andean species is adapted to slower metabolism of vectors living at lower temperatures. On the other hand, L. infantum and L. braziliensis successfully developed in sand flies at both temperatures tested, which might be substantial for their further spread to new areas. Next, an impact of gregarine Psychodiella sergenti on L. tropica in Phlebotomus sergenti was studied. Gregarines are commonly found in sand flies, and in mosquitoes, they can affect development of other parasites. We did not find any significant difference in L. tropica development between gregarine infected and non-infected P. sergenti females. Parasites developed equally well, heavily infected females and mature infections were observed. Thus, we concluded that co-infection with gregarines did not have any negative impact on Leishmania development. Finally, since the monoxenous trypanosomatid Leptomonas seymouri was recently isolated from patients with visceral leishmaniasis and sand flies were discussed as potential vectors of this species, we evaluated the ability of L. seymouri to survive and develop in P. argentipes and P. orientalis, both vectors of L. donovani. Leptomonas seymouri was capable to persist for several days in both sand fly species tested; nevertheless, infection rates and intensities fell down consequently being almost all lost until the late phase of infection. Neither co-infection with L. donovani did not show any difference, although Leishmania parasites developed well all days tested. Thus, we assume that a relevance of sand flies in L. seymouri transmission is unlikely.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Hlaváčová 3.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Hlaváčová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Hlaváčová 91 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Hlaváčová 459 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Bülent Alten 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Yara Maria Traub-Cseko 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 488 kB