velikost textu

Stav informovanosti pacientů o právech pacientů na jednotlivých odděleních Svitavské nemocnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stav informovanosti pacientů o právech pacientů na jednotlivých odděleních Svitavské nemocnice
Název v angličtině:
Informing Patients of their Rights: The status of individual departments in the Svitavy hospital
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ilona Kabátová
Vedoucí:
Bc. Markéta Nemšovská
Oponenti:
Bc. Hana Ulrychová
Bc. Ivana Šlaisová
Id práce:
116630
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Ilona Kabátová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Stav informovanosti pacientů o právech pacientů na jednotlivých odděleních Svitavské nemocnice, a.s. Vedoucí práce: Bc. Markéta Nemšovská Počet stran: 146 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: etika, etické kodexy, informovanost, pacient, práva pacientů Bakalářská práce se zabývá problematikou práv pacientů. Práva pacientů jsou specifikovaná v Kodexu práv pacientů a každý pacient má být s nimi řádně seznámen. Zavedením práv pacientů začal mezi zdravotníky a pacienty vznikat nový vztah, který sebou přináší nové povinnosti zdravotnického personálu i nové způsoby komunikace, jejímž výsledkem by měl být informovaný pacient. Pouze pacient, který je informován o svém zdravotním stavu, o své léčbě, o jejich variantách, ale i rizicích, a jehož práva jsou respektována, se bude cítit bezpečně a dokáže se vyrovnat se svojí nemocí, lékařskými výkony a bude schopen přiměřeně kvalitně žít i v nemoci. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá obecnou problematikou práv pacientů, dodržováním práv pacientů, historií a vývojem práv pacientů a současným stavem práv pacientů v České republice. Neméně důležitou částí práce je problematika ochrany práv pacientů a vysvětlení postupu, který může pacient zvolit, pokud se domnívá, že jeho práva byla porušena. Práce se dále soustředí na otázky zdravotnické etiky, lékařské etiky a etiky ošetřovatelství. Praktická část se zaměřuje na zmapování úrovně informovanosti pacientů o jejich právech na jednotlivých pracovištích Svitavské nemocnice, a. s. Zjišťuje, zda jsou pacienti o svých právech informováni, zda svým právům rozumí a dokáží je přiměřeným způsobem uplatnit, a zda jsou v nemocnici práva pacientů respektována. V empirické části byla použita kvantitativní metoda výzkumu, forma dotazníkového šetření. Výsledky šetření naznačují, že informovanost pacientů o jejich právech a jejich respektování je oblastí, která bude vyžadovat ještě mnohá zlepšení a aktivní přístup jak ze strany zdravotnických pracovníků, tak i pacientů.
Abstract v angličtině:
Annotation Author: Ilona Kabátová Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Institute of Social Medicine, Department of Nursing Title: Informing Patients of their Rights: The status of individual departments in the Svitavy hospital Supervisor: Bc. Markéta Nemšovská Number of pages: 146 Number of supplements: 7 Defence year: 2011 Keywords: ethics, codes of ethics, awareness, patient, patients´rights This thesis deals with patients’ rights. Patients’ rights are specified in the Code of the Patients’ Rights and every patient should be properly informed about them. A new relationship has been formed between the health professionals and patients and it began the procedure of introducing the patients’ rights. This brings new obligations for medical personnel and new ways of communication. The result of this should be an informed patient. Only patients who are informed about their health, treatment options, and risks and whose rights are respected will feel safe and able to cope with their illness as well as the medical procedure. Well informed patiens will be able to live well according to the disease. The thesis is dividend into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with general issues of patients’ rights, respect for patients’ rights, history and evolution of patients’ rights, and the current state of patients’ rights in the Czech Republic. The matter of protection of the patient’s rights and explaining the procedure to the patient can affect whether he or she considers that his or her rights were violated or not. This thesis also focuses on the issues of health ethics, medical ethics and nursing ethics. The practical part focuses on mapping the level of patients’ awareness of their rights in the individual departments of the Svitavy hospital. Figuring out whether the patients are informed of their rights, whether their rights are understood and can reasonably be applied, and whether patients’ rights are respected in hospital. I used a quantitative research method via a questionnaire survery in the empirical part. Results of the survey suggest that the patients' awareness of their rights and respect of those rights is an area that will require improvement and will also require a proactive approach by both healthcare workers and the patients themselves.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ilona Kabátová 6.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ilona Kabátová 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ilona Kabátová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Hana Ulrychová 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Ivana Šlaisová 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.51 MB