velikost textu

Kvalita života dialyzovaných pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života dialyzovaných pacientů
Název v angličtině:
Quality of life of dialysis patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tamara Brezaiová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
Bc. Zuzana Klicperová
prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.
Id práce:
116555
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zmapovat kvalitu života pacientů v chronickém dialyzačním programu. Teoretická část se věnuje chronickému selhání ledvin – příčiny, příznaky, hemodialýzy – princip, chronické a akutní komplikace, cévním přístupům umožňujícím dialýzu, transplantaci ledvin. Dále pojednává všeobecně o kvalitě života, definici zdraví i nemoci, o chronickém onemocnění jako takovém a strategii jeho zvládání, o psychologickém pohledu na dialyzovaného pacienta a jejich stresu při této terapii. Cílem empirické části bylo zjistit kvalitu života chronicky dialyzovaných pacientů, jejich rodinné zázemí, pracovní činnost, aktivity, jejich subjektivní vnímání fyzického a emocionálního stavu. Bylo k tomu použito kvantitativního výzkumu, který byl prováděn na dialyzačním středisku Fresenius Kolín a Pardubice.
Abstract v angličtině:
The aim of thesis is to map the quality of life of patients in chronic dialysis program. The theoretical part deals with chronic renal failure - causes, symptoms, hemodialysis - principles, chronic and acute complications, vascular approaches to enable dialysis, kidney transplantation. Further deals on quality of life in general, the definition of health and illness, a chronic disease such as strategy and its management, the psychological view of and dialysis patient stress during this therapy. The aim was to investigate the empirical quality of life of chronic dialysis patients, thein family background, occupation, activities, their subjective perception of physical and emotional condition. It used to do quantitative research was conducted at the dialysis center Fresenius Kolin and Pardubice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tamara Brezaiová 685 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tamara Brezaiová 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tamara Brezaiová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Klicperová 16 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 80 kB