velikost textu

Role sestry školitelky/mentorky v adaptačním procesu na jednotkách intenzivní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role sestry školitelky/mentorky v adaptačním procesu na jednotkách intenzivní péče
Název v angličtině:
The role of the supervisor nurse in the introductory process in the intensive care unit
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iva Dobrovolná
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
Bc. Jitka Pánková
Mgr. Dana Vaňková
Id práce:
116552
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 11. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Iva Dobrovolná, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF HK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Role sestry školitelky/mentorky v adaptačním procesu na jednotkách intenzivní péče Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 162 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: role sester, sestra školitelka/mentorka, adaptační proces, JIP, mentorství, ošetřovatelství a pedagogika, vzdělávání sester Tato bakalářská práce pojednává o problematice zaškolování nových zaměstnanců na jednotkách intenzivní péče. Teoretická část se zabývá charakteristikou povolání všeobecné sestry, vzděláváním v ošetřovatelství a propojeností pedagogiky s ošetřovatelstvím. Velká část práce je věnována mezilidským vztahům, komunikaci a managementu v ošetřovatelství. Poměrně obsáhlé kapitoly popisují samotný adaptační proces, specifika práce sestry na JIP a problematiku mentorství ve zdravotnictví. Klíčem práce je kvantitativní výzkum. Empirická část je podložena výsledky z dotazníkového šetření u sester v adaptačním procesu či do tří let praxe a zvlášť u sester školitelek/mentorek. Lokalitou šetření byla pracoviště JIP ve sledovaných zdravotnických zařízení. Výsledná data jsou interpretována a v některých případech porovnávána pomocí grafů a tabulek.
Abstract v angličtině:
Anotation Author: Iva Dobrovolná, DiS. Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Institute of Social Medicine, Department of Nursing Title: The role of the supervisor nurse in the introductory process in the intensive care unit Supervisor: Mgr. Eva Vachková Number of pages: 162 Number of annexes: 8 Year of exam: 2011 Key words: role of nurses, nurses in the introductory process, adaptation process, ICU, mentorship, nursing, pedagogy, nursing education This bachelor´s thesis deals with the issues of the training of new employees in the intensive care unit (ICU). The theoretic part treats the characteristic of the profession of general nurse, the education in nursing and the combination of pedagogy and nursing. A great part of the thesis concerns the interpersonal relationships, communication and management in nursing. Rather extensive chapters describe the introductory process itself, the particularity of a nurse´s work in the intensive care unit and the issues of supervising in the health care. The thesis is based on a quantitative research. The empiric part is supported with the results of questionnaire survey among nurses in the introductory process or within three years of work experience and with supervisor nurses. The research has been carried out in the intensive care units in chosen medical institutions. The results are interpreted and in some cases compared by means of graphs and charts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iva Dobrovolná 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iva Dobrovolná 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iva Dobrovolná 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jitka Pánková 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vaňková 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 143 kB