velikost textu

Vliv radikálového poškození v časné fázi expozice hypoxii na rozvoj hypoxické plicní hypertenze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv radikálového poškození v časné fázi expozice hypoxii na rozvoj hypoxické plicní hypertenze
Název v angličtině:
The role of oxygen radicals in the early phase of exposure to hypoxia in the development of hypoxic pulmonary hypertension
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Věra Lachmanová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
Id práce:
116550
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ústav fyziologie (13-710)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 7. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Plicní řečiště je u dospělých jedinců nízkotlaké. Vzhledem k vysokotlakému systémovému řečišti a jeho orgánům protéká plícemi celý srdeční výdej. Plicní cévy reagují na hypoxii dvěmi různými ději. Jsou to hypoxická plicní vazokonstrikce (HPV) a hypoxická plicní hypertenze (HPH). Tyto dva děje se liší mechanismem vzniku, ale u obou je velmi pravděpodobně významná role volných kyslíkových radikálů (ROS) a oxidu dusnatého (NO). Dříve se předpokládalo, že HPV je izolovaná reakce plicních cév na akutní hypoxii a HPH na hypoxii chronickou. V dnešní době předpokládáme, že HPH se rozvíjí na podkladě HPV (Crossno, Garat et al. 2007) a remodelace periferních plicních cév (Reid 1986). Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda podání antioxidantu v časné fázi expozice hypoxii ovlivní velikost plicní hypertenze více než jeho pozdní podání v období již rozvinutého poškození plicních cév. Jako antioxidační látku jsme použili N-acetyl-L-cystein (NAC). Sledovali jsme změny odporu plicního cévního řečiště, změny reaktivity plicních cév v závislosti na velikosti frakce vdechovaného kyslíku ve vdechovaném vzduchu. Tato měření byla provedena na modelu izolovaných perfundovaných plic laboratorního potkana. V další části práce jsme sledovali vliv časného a pozdního podání NAC na tlak v a. pulmonalis u laboratorních potkanů chovaných v hypoxických podmínkách. Z našich výsledků vyplývá, že v patogenezi hypoxické plicní hypertenze se uplatňuje zvýšená tvorba ROS. Preventivní podání antioxidantů brání hypoxickému poškození stěny plicních cév více než jejich podávání v průběhu expozice hypoxii. Oxidační poškození v časných fázích expozice hypoxii určuje další rozvoj onemocnění. Při již rozvinuté hypoxické plicní hypertenzi je podávání antioxidantů bez efektu.
Abstract v angličtině:
A pulmonary vascular bed is low-pressure system at adult subjects. Pulmonary vessels react to hypoxia by two different processes. These are hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) and hypoxic pulmonary hypertension (HPH). They differ in mechanism of origin, but there seems to be important role of reactive oxygen species and nitric oxide. It was assumed in the past that HPV is isolated reaction of small pulmonary arteries to acute hypoxia and HPH to chronic hypoxia. Recently we believe that HPH is developed on the basis HPV (Crossno, Garat et al. 2007) and remodelation of peripheral pulmonary vessels (Reid 1986). Our main task was to learn, whether antioxidants given in the early phase of exposure to hypoxia influence pulmonary hypertension more than its late administration, in the period of already developed damage of pulmonary vessels. We have used N-acetyl-L-cysteine (NAC) as an antioxidant substance. We measured changes in resistance of pulmonary vascular bed, changes of reactivity of pulmonary vessels in dependence on concentration of oxygen in the inhalated air. Measurements were performed on the model of rat isolated perfused lungs. In addition we have observed influence of the early and late treatment of NAC on the pulmonary artery pressure at rats kept in hypoxic conditions. Our results show that at pathogenesis of hypoxic pulmonary hypertension exerts increased production of ROS. The preventive treatment of antioxidants protects against hypoxia - induced damage of the wall of pulmonary vessels more than its treatment in the process of exposure to hypoxia. Oxidants in the early period of exposure to hypoxia determine later development of disease. The administration of antioxidants at already developed hypoxic pulmonary hypertension is without effect.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Věra Lachmanová, Ph.D. 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Věra Lachmanová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Věra Lachmanová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Neckář, Ph.D. 1.99 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 464 kB