velikost textu

Lingvistické schopnosti nonhumánních živočichů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lingvistické schopnosti nonhumánních živočichů
Název v angličtině:
Linguistic capacities of non-human animals
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Čadková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
Oponenti:
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.
Id práce:
116515
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Teoretická a evoluční biologie (P1526)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jazyk, Ch. F. Hockett, mezidruhové komunikační experimenty, komunikace zvířat, lingvistické schopnosti živočichů
Klíčová slova v angličtině:
language, Ch. F Hockett, interspecific communication experiments, animal communication, linguistic capabilities
Abstrakt:
Lucie Čadková: Lingvistické schopnosti nonhumánních živočichů ABSTRAKT Dvacáté století znamenalo obrovský posun ve znalosti komunikačního chování nonhumánních živočichů. Zatímco se etologům díky využití moderní techniky začalo dařit dekódovat přirozenou komunikaci zvířat, psychologové snažící se naučit člena jiného živočišného druhu určité formě jazyka zaznamenali první úspěchy. Neočekávané výsledky těchto studií zpochybnily zažité představy o naprosté výlučnosti jazykových schopností člověka a vyvolaly u mnohých potřebu redefinovat lidský jazyk, aby ochránili jeho výsadní postavení. Jednou z nejvlivnějších definic, která zaručovala vyloučení nonhumánních živočichů z pojmu jazyka a priori, se stal Hockettův seznam charakteristických znaků jazyka. Nekritické přijímání Hockettovy definice, která je i přes značný posun v myšlení v lingvistických disciplínách a řadu klíčových objevů na poli kognitivní etologie dodnes používána, a to většinou bez jakékoliv kritické reflexe, na podporu tvrzení, že člověk je jediným živočichem vládnoucí jazykem, se stalo motivací k napsání této práce. Ta se jednak snaží zmapovat historický vývoj otázky po lingvistických schopnostech nonhumánních živočichů a seznamuje čtenářem s průkopnickými pracemi na poli kognitivní etologie a v oblasti mezidruhové komunikace, jednak podrobuje Hockettův seznam zevrubné kritice a s ohledem na poznatky moderní doby nabízí jeho novou, nefonocentrickou a neantropocentrickou, verzi. klíčová slova: jazyk, Ch. F. Hockett, mezidruhové komunikační experimenty, komunikace zvířat, lingvistické schopnosti živočichů 1
Abstract v angličtině:
Lucie Čadková: Lingvistické schopnosti nonhumánních živočichů ABSTRACT The 20th century has witnessed significant advance in our knowledge of animal communication. Thanks to modern technology, ethologists have made great strides in decoding natural communication systems of non-human animals, while psychologist´s attempts to teach a member of another species analogues of human language have met with first success. The unexpected findings called into question the unique status of human language capacities and gave rise to pressure to redefine human language in order to defend human uniqueness. One of the most influential definitions by which the communication systems of non-human animals are guaranteed a priori exclusion from the notion of language was developed by Charles F. Hockett in the 1950s and 1960s. Since then, his design-feature approach has been used, despite a series of paradigm changes in linguistics and key discoveries in cognitive ethology, in support of the claim that humans are the only living creatures endowed with language. The prevailing uncritical acceptance and usage of his theory in the field of animal communication was the impulse to write this thesis. The dissertation aims to shed light on the historical development of the question of animal linguistic abilities and presents the pioneering works in cognitive ethology and in the field of interspecific communication. In this work, an attempt was made to re-evaluate Hockett design-feature approach in detail and with respect to modern knowledge to offer its non-phonocentric and non-anthropocentric version. keywords: language, Ch. F Hockett, interspecific communication experiments, animal communication, linguistic capabilities 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Čadková, Ph.D. 6.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Čadková, Ph.D. 548 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Čadková, Ph.D. 450 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lucie Čadková, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 402 kB