velikost textu

Marketingová komunikace turistické destinace Třebíč

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingová komunikace turistické destinace Třebíč
Název v angličtině:
The Marketing Communication of Touristic Destination Třebíč
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Horká
Vedoucí:
PhDr. Nora Dolanská, MBA
Oponent:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Id práce:
116486
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cestovní ruch, město Třebíč, marketingová komunikace destinace, komunikace, propagace, turismus.
Klíčová slova v angličtině:
Travel Industry, City of Třebíč, Marketing Communication of Destination, Communication, Promotion, Tourism.
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této bakalářské práce na téma Marketingová komunikace turistické destinace Třebíč je deskripce a analýza komunikačních aktivit Města Třebíč a dalších subjektů zapojených do struktury destinace cestovního ruchu, jakými jsou například státní a regionální organizace cestovního ruchu a místní poskytovatelé ubytovacích služeb. Cílem bylo zmapování marketingové komunikace směrem k cílové skupině turistů z regionu, celé České republiky i zahraničí. Při popisu jednotlivých nástrojů komunikačního mixu, jež jsou za tímto účelem využívány, byl hlavní důraz kladen na online komunikaci. Kromě formy komunikace byla pozornost věnována i stránce obsahové, především pak jednotě, srozumitelnosti a validitě komunikovaných informací.  
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this thesis on the topic of The marketing communication of touristic destination Trebic is a description and analysis of communication activities of the City of Třebic and other entities involved in the structure of tourism destination, such as national and regional tourism organizations and local providers of accommodation services. The aim was to map the marketing communication towards an audience of tourists from the region, the Czech Republic and abroad. While describing the various tools of communication mix, which are used for this purpose, the major emphasis was on the online communication. Besides the forms of communication, attention was paid to the content, especially unity, clarity and validity of the communicated information.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Horká 6.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Horká 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Horká 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Nora Dolanská, MBA 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB