velikost textu

Životní styl a konzumace luxusního zboží vysokopříjmové skupiny obyvatelstva ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Životní styl a konzumace luxusního zboží vysokopříjmové skupiny obyvatelstva ČR
Název v angličtině:
Lifestyle and Consumption of Luxury Goods of the Upper-class Population in the Czech Republic from a marketing Point of View
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Babická
Vedoucí:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Oponent:
Ondřej Obluk
Id práce:
116476
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Luxus, vysokopříjmová skupina obyvatel, konzumace luxusního zboží, ostentativní spotřeba, hyperkonzumerismus, racionalizace
Klíčová slova v angličtině:
Luxury, high-income population, consumption of luxury goods, ostentatious consumption, hyperconsumption, rationalization
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se snaží zmapovat životní styl a konzumaci luxusního zboží vysokopříjmové skupiny obyvatelstva České republiky a zároveň zkoumá, na kolik se tato skupina obyvatel nechá zlákat samotnými výrobky a reklamou. Vzorkem, na kterém se analýza uskuteční, je deset respondentů, s nimiž bude proveden hloubkový rozhovor a následná analýza. V první části práce bude stanoven teoretický základ a vymezení základních pojmů. K tomu jsou využité existující české a dostupné zahraniční publikace, obecně pojednávající o dané problematice. Nezbytnou kapitolou teoretické části je také popsání metodiky. Druhá část se věnuje praktickému výzkumu a analýze výsledků. Důležitou součástí pasáže jsou mentální mapy, které zachycují konzumaci a životní styl vysokopříjmové skupiny obyvatelstva České republiky.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis seeks to map out the lifestyle and consumption of luxury goods of the high-income segment of population of the Czech Republic, it also examines to what extent the high-income section of population lets advertisement media and the products them selves to seduce them. The sample used for carrying out the analysis is composed of ten respondents, which will be subject to an in-depth interview and subsequent analysis. The first part of the thesis will establish a theoretical basis and the definition of basic concepts. Existing czech and available foreign publications generally dealing with this issue are utilized for this objective. An essential chapter of the theoretical section is also the description of the methodics. The second part focuses on practical research and the analysis of results. An important component of the passage is the incorporation of mental maps showing the consumption and lifestyle of the high-income population segment of the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Babická 2.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Babická 349 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Babická 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Babická 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ondřej Obluk 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB